Gemeente HEMIKSEM
Zitting van 16/03/2021

 

 

Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester

Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&V-groen), schepenen

Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), voorzitter

Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA), raadsleden

Luc Schroyens, algemeen directeur

 

Verontschuldigd

Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Agnes Salden (VLAAMS BELANG), raadsleden

 

Vanaf punt 2 verlaat Bert Cools, raadslid de zitting.

 

Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 1 - Aktename plannen weg- en rioleringswerken Kerkeneinde- Assestraat - Gemeenteplaats - UNO-laan

 

MOTIVERING

 Projectpresentatie door Antea Group.

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van de plannen weg- en rioleringswerken Kerkeneinde- Assestraat - Gemeenteplaats - UNO-laan.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Vrije tijd - 2 - Huishoudelijk reglement Buitenschoolse kinderopvang / Vakantiekriebels

 

MOTIVERING

 Voorgeschiedenis

Besluit gemeenteraad dd 03/06/2019 - Reglement speelplein: Speelkriebels

Besluit gemeenteraad dd 18/06/2019 - Reglement buitenschoolse kinderopvang

 

Feiten en context

Reeds een aantal jaren komen er steeds meer kinderen naar de speelpleinwerking die meer zorg nodig hebben dan anderen. Huidige werking is niet meer aangepast aan deze extra inspanning waardoor kinderen niet de opvang krijgen die ze nodig hebben en monitoren beginnen af te haken. Voor de kinderen en de ouders is het aangewezen om voor een geïntegreerde werking te zorgen. Deze geïntegreerde werking zal een aantal aanpassingen vragen aan de huidige werking en aanbod activiteiten.

 

Eveneens is het verschil in opvang van BKO en Vakantiekriebels voor ouders niet altijd duidelijk. Een betere afstemming en samenwerking tussen beide diensten is noodzakelijk. Hierdoor dienen de huidige reglementen van de Vakantiekriebels en de buitenschoolse kinderopvang te worden opgeheven en samengebracht in één enkel reglement.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017.

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

De reglementen, vernoemd in de voorgeschiedenis, worden opgeheven op 30 juni 2021.

De gemeenteraad moet het nieuwe huishoudelijk reglement goedkeuren. Dit treedt in werking op 1 juli 2021.

 

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen voorzien C5-1 en C1-7.

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Volgend huishoudelijk reglement goed te keuren :

 

 

1) SAMENWERKING BKO + VAKANTIEKRIEBELS

 

BKO (buitenschoolse kinderopvang) staat open voor alle kinderen van kleuter- en lager onderwijs die in Hemiksem naar school gaan.

Vakantiekriebels staan open voor alle kinderen van kleuter - en lager onderwijs die in Hemiksem wonen en/of er naar school gaan.

 

Aanmaak dossier:

 

Om te kunnen deelnemen dienen de ouders hun kinderen in te schrijven door aanmaak van een dossier. Inschrijven voor zowel de Vakantiekriebels als voor BKO gebeurt via hetzelfde computerprogramma www.i-school.be.

 

Van elk kind dient een dossier aangemaakt te zijn voor het eerste opvangmoment.   De aanmaak van dit dossier gebeurt voornamelijk online. Hiervoor verwijzen wij de ouders naar de website van de gemeente Hemiksem www.hemiksem.be.

De aanmaak van een dossier kan eventueel ook op afspraak bij de vrijetijdsdienst of bij de dienst BKO. Van zodra een dossier werd aangemaakt kan de ouder zijn kind inschrijven voor zowel de voor- en naschoolse opvang, als voor de Vakantiekriebels. Een kind, waarvoor een dossier werd aangemaakt, blijft ingeschreven tot en met 18 jaar.

 

Ouders die gescheiden zijn, en die apart wensen gebruik te maken van deze opvang, kunnen best elk apart een dossier aanmaken van hun kind. Zo verkrijgen zij ook apart een factuur voor de momenten/activiteiten waarvoor zij hun kind hebben ingeschreven.

 

Opzegmodaliteiten voor het gezin:

 

Het kind van wie een dossier werd aangemaakt , blijft ingeschreven tot en met 18 jaar. Wil men het dossier vroeger stopzetten, dan dient dit schriftelijk te worden gemeld.

Opzeggen kan steeds zonder schade- of opzegvergoeding.

 

Het lokaal bestuur van Hemiksem kan de opvang stopzetten in volgende omstandigheden:

Ouders die het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen niet naleven.

Facturen die niet (tijdig) betaald worden.

Wanneer er geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de opvang.

 

Wijziging van gegevens:

 

Wijzigingen in verband met persoonlijke en/of medische gegevens dienen steeds zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Dit kan online via het computerprogramma www.i-school.be of per brief/mail aan de vrijetijdsdienst of aan de dienst BKO.

 

Factuur en betalingswijze:

 

Maandelijks zal er een factuur worden opgemaakt met een afrekening van de opvangmomenten van de voorbije maand. Deze factuur wordt verstuurd per post, maar zal eveneens online worden gezet in het computerprogramma www.i-school.be.

Ouders kunnen de factuur zelf downloaden of afdrukken. Via het programma kunnen ouders eveneens de volledige registraties terugvinden en krijgen een volledig nazicht van wat er werd aangerekend.

 

De betaling gebeurt bij voorkeur via bankdomiciliëring. Hiermee verlenen de ouders toestemming aan de bank om de factuur te vereffenen. Ongeveer 10 dagen na opmaak van factuur gaat de factuur naar de bank en haalt die het vereiste geld van de rekening. Uiteraard kan er ook betaald worden via overschrijving.

 

Indien de betaling van de facturen in gebreke blijft, behoudt de gemeente het recht voor het kind in de opvang te weigeren. Bij kinderen van gescheiden ouders, en indien er voor het kind twee afzonderlijke dossiers werden opgemaakt, zullen de facturen ook afzonderlijk berekend worden.

 

Indien de financiële situatie van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan het in aanmerking komen voor het verkrijgen van een Opstap-pas. Voor meer informatie kan hiervoor contact opgenomen worden met de dienst gezinsondersteuning.

Voor de opvang krijgen de ouders een fiscaal attest zodat dit kan ingebracht worden in de belastingsaangifte. Dit wordt automatisch toegestuurd.

 

 

2) VOOR - EN NASCHOOLSE OPVANG (BKO)

 

De voor- en naschoolse opvang zorgt voor de opvang van de kinderen voor en na de schooltijd en tijdens de schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen). Tijdens de vakantieperiodes gaan de kinderen naar de Vakantiekriebels.

 

De voor- en naschoolse opvang zal plaatsvinden in de school van het kind zelf:

- Zonnekesschool : afdeling Heiligstraat

- Klaverbos en Boskabouters : afdeling Klaverbos

- Regenboogschool

 

 

Openingsuren:

 

Voorschoolse : vanaf 7.15u tot 8.15u

Naschoolse : vanaf 15.30u tot 18u

Woensdagnamiddag : vanaf 12u tot 18u

 

Schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen : vanaf 7.15u tot 18u.

 

Om gebruik te kunnen maken van de voor- en naschoolse opvang dient er van het kind een dossier te zijn aangemaakt vóór het eerste opvangmoment.

Hiervoor verwijzen wij naar punt 1) aanmaak van dossier.

 

Voorinschrijvingen:

 

Van zodra het kind een dossier heeft, is het belangrijk dat er op voorhand goed wordt doorgegeven op welke dagen men voor- en/of na opvang nodig heeft. Daarom wordt er gewerkt met voorinschrijvingen. Dit doet men online via het computerprogramma www.i-school.be.

 

Via "de kalender" duidt men zelf aan wanneer het kind naar de opvang komt. Dit kan online tot 7 uur 's morgens voor het opvangmoment. Indien er de dag van opvang echter zelf nog iets wijzigt, dient men daarvoor te mailen naar bkomerelhofke@hemiksem.be. 

Het in- of uitschrijven kan dagelijks/wekelijks/maandelijks en dit vanaf het begin tot het einde van het schooljaar. Enkel voor de schoolvrije dagen kan men pas 3 à 4 weken voor aanvang van de desbetreffende schoolvrije dag online inschrijven.

 

Bij moeilijkheden of problemen kan men steeds contact opnemen met de verantwoordelijke die dan samen met de betrokken ouder zal overlopen hoe de voorinschrijving dient te gebeuren. 

 

Indien een kind op een ingeschreven opvangperiode toch niet aanwezig kan zijn bestaat de mogelijkheid om op de dag van opvang zelf af te melden, bij voorkeur per mail. Zo niet zal de volledige voor- en/of na opvangperiode aangerekend worden, waarvoor werd ingeschreven.

D.w.z.; vooropvang van 7u15 tot 8u15 - na- opvang van 15u30 tot 18u of van 12u05 tot 18u op woensdagnamiddag. De datum van mail geldt als bewijs van afmelding.

 

Bij ziekte, of een andere dringende reden, waardoor men niet tijdig kon verwittigen, is binnen de drie dagen een  doktersattest of bewijs vereist, zo niet worden deze dagen alsnog aangerekend.

 

Naschoolse opvang:

 

Kinderen die steeds voor 15.40u afgehaald worden op school, dient men niet in te schrijven voor de naopvang. Kinderen die werden ingeschreven, gaan om 15.30u naar de begeleiding van de opvang.

 

Tarieven: 

 

De tarieven kan je terugvinden in het retributiereglement.

 

Een bijkomende retributie zal extra aangerekend worden:

• bij het afhalen na sluitingstijd (na 18 uur)

• vooropvang, ingeschreven maar niet geweest

• na opvang, ingeschreven maar niet geweest

• vooropvang, wel geweest maar niet ingeschreven

• na opvang, wel geweest maar niet ingeschreven

• schoolvrije dagen:

   - ingeschreven maar niet geweest

   - wel geweest maar niet ingeschreven

 

Om de administratieve verwerking betaalbaar te houden, zal elke factuur minimum 5 euro bedragen.

 

Activiteiten:

 

Er zal een uitgebreid en gevarieerd spel- en sportaanbod aanwezig zijn.

 

Aanmelden:

 

De ouders zijn verplicht bij het brengen en ophalen van het kind zich aan te melden bij de begeleiding. Het juiste uur zal dan worden geregistreerd. Bij verzuim zal gerekend worden vanaf 7u15 voor de vooropvang en 18u voor de na opvang.

Na het aanmelden en ophalen van het kind zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Zij moeten dan ook onmiddellijk de kinderopvang/school verlaten.

 

 

2) VAKANTIEKRIEBELS

 

In de vakanties zorgen BKO en de vrijetijdsdienst voor de opvang van kinderen met een uitgebreid spel- en sportaanbod.

De vakantiekriebels worden onderverdeeld in drie categorieën:

Kleuterkriebels: opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 6 jaar (kleuters)

Speelkriebels: opvang van kinderen tussen 7 jaar (eerste leerjaar gepasseerd) en 12 jaar

Beweegkriebels: sportkampen

 

Openingsuren:

Er worden elke dag activiteiten aangeboden van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Er kan dagelijks ingeschreven worden voor een hele of voor een halve dag.

Vooropvang: 7.15u - 9u.

Na-opvang: 16u - 18u.

Het kind kan 's middags opgehaald of afgezet worden tussen 12u en 13u.

De kinderen mogen niet vroeger vertrekken of afgehaald worden, tenzij om dringende redenen. Dit moet steeds op voorhand afgesproken worden met de verantwoordelijke.

 

Inschrijven:

 

Elk kind moet reeds een dossier hebben in het computerprogramma www.I-school.be vóór het eerste opvangmoment. Hiervoor verwijzen we naar punt 1) aanmaak dossier.

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online. Hiervoor verwijzen wij naar de website van gemeente Hemiksem, dienst Vrije Tijd. Inschrijvingen kunnen eventueel ook per afspraak via de dienst BKO en/of de vrijetijdsdienst.

Inschrijvingen gebeuren steeds op voorhand. De diensten zullen ruim op voorhand deze inschrijvingsperiodes aankondigen via de gemeentelijke informatiekanalen en via de scholen.

Er is een beperking wat betreft het aantal kinderen dat toegelaten wordt per dag.

Annuleren van een inschrijving kan kosteloos tot een maand voor het begin van de maand van de activiteit. Zo kan je kosteloos annuleren tot 1 juni voor activiteiten in juli en annuleren tot 1 juli voor activiteiten in augustus.

Bij ziekte, of een andere dringende reden, waardoor het kind onverwacht niet aanwezig kan zijn, is binnen de drie dagen een doktersattest of bewijs vereist, zo niet worden deze dagen alsnog aangerekend.

 

Betaling gebeurt via facturatie achteraf.

 

Tarieven: 

 

De tarieven kan je terugvinden in het retributiereglement.

 

Een bijkomende retributie zal extra aangerekend worden:

• bij het afhalen na sluitingstijd (na 18 uur)

• halve of hele dagen: ingeschreven maar niet geweest

• halve of hele dagen: niet ingeschreven, maar wel geweest (Let op! Volzet = volzet)

 

Om de administratieve verwerking  betaalbaar te houden, zal elke factuur minimum 5 euro bedragen.

 

Activiteiten:

 

Er zal een uitgebreid en gevarieerd spel- en sportaanbod aanwezig zijn.

 

Aanmelden:

 

De ouders zijn verplicht bij het brengen en ophalen van het kind zich aan te melden bij de begeleiding. Na de aanmelding en het afzetten of ophalen van het kind zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Zij moeten dan ook onmiddellijk de opvang verlaten.

 

Inclusieve werking:

 

• Indien ouders op de hoogte zijn van medische problemen van hun kind, welke een gevaar zouden kunnen betekenen voor het kind zelf, andere kinderen of de begeleiding, of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleiding vragen, dienen zij dit te signaleren. Medische gegevens (zoals ADHD, ASS, epilepsie, …) die belangrijk kunnen zijn voor een goed verloop van de werking, dienen bij de inschrijving, alsook (indien mogelijk) de eerste dag van de activiteit aan de begeleiding meegedeeld te worden.

 

• De Vakantiekriebels zijn toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. De gemeente Hemiksem is voorstander van een geïntegreerde werking. Toch zijn de animatoren niet altijd gekwalificeerd voor het begeleiden van kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of kinderen met een gedragsstoornis. Indien blijkt dat deze kinderen niet de gepaste begeleiding kan geboden worden of indien hun gedrag de veiligheid van andere deelnemers en begeleiding in gevaar brengt, kan het kind geweigerd worden. De coördinator kan in overleg met de Algemeen Directeur van de gemeente Hemiksem een schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken. Deze beslissing wordt onmiddellijk meegedeeld aan de ouders van het betrokken kind.

 

 

4) ALGEMEENHEDEN

 

Verzekering en aansprakelijkheid:

 

Alle ingeschreven kinderen zijn tijdens hun aanwezigheid verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Kinderen nemen geen eigen speelgoed/materiaal mee. Indien dit toch het geval is, zijn zij hiervoor verantwoordelijk. Persoonlijke bezittingen zijn niet door de verzekering gedekt en kunnen niet door de gemeente vergoed worden in geval van verlies of schade.

 

Dit geldt ook voor beschadiging of verlies van kledij, brillen, horloges en fiets. Indien er vernieling of beschadiging met opzettelijk karakter wordt vastgesteld, worden de kosten verhaald op de ouders.

 

Wanneer het kind zaken met opzet vernielt of de regels ter zake niet respecteert, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Als vastgesteld wordt dat het gedrag van het kind naderhand niet verbetert, behoudt de kinderopvang zich het recht voor het kind te weigeren in de opvang.

 

Indien de ouders beslissen dat een kind alleen de opvang kan verlaten, dienen zij hiervoor schriftelijk toestemming te geven.  

 

De BKO en vrijetijdsdienst kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen wanneer het kind niet meer onder toezicht staat van de begeleiding. 

 

Ziekte en medicatie:

 

Zieke kinderen worden niet in de opvang toegelaten. Bij plotse ziekte of ongevallen worden de ouders onmiddellijk verwittigd. De eventuele dokterskosten of ziekenhuiskosten zijn ten laste van de ouders.

 

Indien het kind medicatie neemt, wordt dit vooraf besproken met de verantwoordelijke of een begeleid(st)er, indien de verantwoordelijke niet aanwezig is. Een doktersvoorschrift is steeds vereist. Zo niet zal de medicatie niet toegediend worden.

Graag ook steeds op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk het volgende laten vermelden:

- naam van de inhoud

- naam dokter/apotheker

- naam kind

- datum afleveringsbewijs en vervaldatum

- dosering en wijze van toediening en duur van behandeling

- wijze van bewaring

 

Alle medische problemen van het kind kunnen best steeds worden vermeld, zeker ook die we niet kunnen zien.

 

 

 

Beroepsgeheim:

 

De begeleiders en verantwoordelijke hebben in verband met hun taak beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie mag niet openbaar gemaakt worden.

 

Afspraken over eten:

 

Ontbijt: je kind eet thuis.

 

Tussendoortjes (fruit, koek en sap moment):

In de naschoolse opvang is er tijd voor een tussendoortje.

Zo ook voor de kinderen die een volledige dag verblijven in opvang  of

Speelkriebels. Zij brengen een tussendoortje mee, voor zowel de

voormiddag als voor de namiddag.

 

Lunchpakket: zelf mee te nemen.

Op woensdagen en vakantiedagen brengt je kind een gezonde 

lunchbox mee en een drankje, in brooddoos en drinkbus. 

Wegwerpverpakkingen wordt vermeden. Er is gratis kraantjeswater voorzien. 

 

Indien er voor je kind speciale regels in acht moeten worden genomen betreffende voeding, verzoeken wij dit steeds te melden.

 

Regels voor het kind:

 

Bij deelname aan de Vakantiekriebels dragen kinderen best kledij die tegen een stootje kan. Op alle kledij (jas, vest, trui, sweater, T-shirt, sjaal, muts) moet de naam van het kind vermeld worden. Reservekledij kan handig zijn. Als het warm weer is, worden er al eens waterspelletjes gespeeld.

 

Jassen, mutsen en sjaals horen aan de kapstok, speelgoed op de plaats die speciaal daarvoor voorzien is en vuilnis in de voorziene vuilnisbakken.

 

Alle kinderen en hun ouders dienen het nodige respect op te brengen voor de begeleiders en monitoren, de andere kinderen, de lokalen, het

spelmateriaal en de omgeving waar de activiteiten doorgaan. Er wordt steeds geluisterd naar de begeleiders.

 

Wanneer er met iets gespeeld werd, wordt dit steeds opgeruimd vooraleer er met iets anders gespeeld wordt. Wanneer er in groep met iets wordt gespeeld, zal ook de groep nadien opruimen.

 

Om naar het toilet te gaan, dient vooraf toelating gevraagd te worden aan de begeleiding.

 

Er wordt zelf geen eigen speelgoed videogames/tablet/gsm/ipod/mp3

  speler meegebracht. Indien de GSM toch mee is, dient deze te worden

 uitgeschakeld en weggestoken.

 

Er wordt geen snoep meegebracht. Enkel voor speciale gelegenheden, zoals verjaardagen, feestjes ed. mag men wel een traktatie voorzien.

 

Kinderen mogen enkel zelfstandig naar huis als ze hiervoor een schriftelijke toelating van ouders hebben.

 

Voor de voor- en naschoolse opvang: kinderen die zelfstandig hun huiswerk kunnen maken, hebben hiervoor de mogelijkheid in een aparte ruimte.

 

Het activiteiten zijn onder voorbehoud en kan steeds gewijzigd worden als dit door omstandigheden nodig is.

 

Klachten:

 

Indien er klachten of problemen zijn, worden die best eerst met de verantwoordelijke besproken. Er kan steeds in beroep gegaan worden bij de Algemeen Directeur van de Gemeente Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren.

 

Alle zaken die niet in dit reglement opgenomen zijn, worden geregeld door het schepencollege.

 

Door in te schrijven verklaren de ouders of de voogd zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Financiële dienst - 3 - Retributiereglement BKO / Vakantiekriebels : 2021- 2025

 

MOTIVERING

 Voorgeschiedenis

Besluit gemeenteraad dd 26/12/2019 - Retributiereglement BKO ' t Merelhofke.

Besluit gemeenteraad dd 26/12/2019 - Retributiereglement Speelkriebels.

 

Feiten en context

Voor de dienstverlening die wordt aangeboden, inzake buitenschoolse kinderopvang en Vakantiekriebels dient een retributie betaald te worden. De vrijetijdsdienst heeft de huidige manier van werken geëvalueerd en een concreet nieuw voorstel uitgewerkt waarbij één overkoepelend retributiereglement kan worden gebruikt.

 

Juridische grond

Artikel 170, §4 van de Grondwet

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330.

 

Advies

Vanwege de samenwerking van BKO en Vakantiekriebels en vanwege het nieuw huishoudelijk reglement dient ook het retributiereglement te worden aangepast en opnieuw goedgekeurd te worden door de gemeenteraad

 

Argumentatie

De financiële toestand van de gemeente vereist dat er een retributie wordt gevraagd voor deze dienstverlening.

 

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen voorzien

2025C5-1 en 2025C1-7

100.000 euro+ 13.0000 euro

 

De huishoudelijk reglementen van BKO (buitenschoolse kinderopvang) en Vakantiekriebels werden samengebracht in één enkel reglement, om een eenvormige werkwijze te bekomen mbt opvang van schoolgaande kinderen. Dit reglement zal in werking treden vanaf 1 juli 2021.

Hierdoor was het noodzakelijk om ook het retributie reglement aan te passen.

De retributie reglementen, vernoemd in voorgeschiedenis, worden opgeheven op 30 juni 2021.

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

De gemeenteraad beslist:

 

Het Retributiereglement BKO 't Merelhofke: 2020 - 2025 en het Retributiereglement speelpleinwerking (speelkriebels): 2020 - 2025, goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 december 2019 worden opgeheven op 30 juni 2021.

Met ingang van 01.07.2021 en voor een periode eindigend op 31.12.2025 wordt de retributie gevestigd  op het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang en Vakantiekriebels als volgt:

 

Artikel 1 - Definitie

BKO 't Merelhofke: kinderen kunnen ingeschreven worden voor opvang in BKO 't Merelhofke tijdens schooldagen. Dit betreft de voor- en naschoolse opvang van kinderen voor en na de schooltijd en tijdens de schoolvrije dagen (facultatieve en pedagogische studiedagen).

Inschrijvingen in BKO 't Merelhofke zijn mogelijk voor alle kinderen van kleuter- en lager onderwijs die in Hemiksem naar school gaan.

 

Vakantiekriebels: kinderen kunnen ingeschreven worden voor opvang  tijdens de vakantieperiodes. Dit betreft de opvang van kinderen in de reguliere schoolvakanties.

Inschrijvingen in Vakantiekriebels zijn mogelijk voor alle kinderen van kleuter - en lager onderwijs die in Hemiksem wonen en/of er naar school gaan.

 

 

 

Artikel 2 - Tarieven

1) Tarieven BKO 't Merelhofke :

 

Op schooldagen (voor- en naschoolse opvang)

0,80 euro per begonnen half uur

Op schoolvrije dagen: minder dan 3 uren

4,4 euro

Op schoolvrije dagen: tussen 3 en 6 uren

7,3 euro

Op schoolvrije dagen:meer dan 6 uren

11 euro

 

Sociaal tarief  : 50% korting voor houders van een geldige opstap-pas  (voor het reglement en de voorwaarden rond de Op-stap pas kan u de gemeentelijke website raadplegen)

 

Een bijkomende retributie zal extra aangerekend worden:

• bij het afhalen na sluitingstijd (na 18 uur): 15 euro per gezin

• vooropvang, ingeschreven maar niet geweest: het hele opvangmoment

    per kind dient betaald, dus van 7u15 tot 8u15

• na opvang, ingeschreven maar niet geweest: het hele opvangmoment per

   kind dient betaald, dus van 15u30 tot 18u

• na opvang op woensdagnamiddag, ingeschreven maar niet geweest: het

    hele opvangmoment per kind dient betaald, dus van 12u05 tot 18u

• na opvang en vooropvang, wel geweest maar niet ingeschreven:

   15 euro per gezin + de tijd dat het kind in de opvang geweest is

• schoolvrije dagen:

   - ingeschreven maar niet geweest = 11 euro per kind

   - wel geweest maar niet ingeschreven = 15 euro per gezin + de tijd dat het

     kind in de opvang geweest is.

 

 

 

 

 

 

2) Tarieven Vakantiekriebels

 

Halve dag van 9u tot 12u OF van 13u tot 16u

7,30 euro

Hele dag

11 euro

 

Sociaal tarief  : 75% korting voor houders van een geldige opstap-pas (voor het reglement en de voorwaarden rond de Op-stap pas kan u de gemeentelijke website raadplegen)

 

Een bijkomende retributie zal extra aangerekend worden:

• bij het afhalen na sluitingstijd (na 18 uur): 15 euro per gezin

• ingeschreven maar niet geweest per kind dient betaald

- ingeschreven voor halve dag : 7,30 euro

       - ingeschreven voor hele dag : 11 euro

 

• wel geweest maar niet ingeschreven = aministratieve inschrijvingskost van15 euro per gezin + de tijd dat ieder kind in de opvang geweest is.

 

Om de administratieve verwerking  betaalbaar te houden, zal elke factuur minimum 5 euro bedragen.

 

Artikel 3 - Retributieschuldige

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de opvang.

 

Artikel 4 - Inning

De retributie moet betaald worden na het opsturen van de factuur en ten laatste vóór de daarin vermelde vervaldatum. Bij laattijdige betaling behoudt  het Gemeentebestuur zich het recht de toegang tot de buitenschoolse opvang en Vakantiekriebels te weigeren.

 

Artikel 5 - Bezwaar

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van

burgemeester en schepenen.

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

•het bezwaar wordt ingediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: belastingen@hemiksem.be

 

Artikel 6 - Toezicht houdende overheid

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Financiële dienst - 4 - Retributie voor de aankoop van regenwatertonnen

 

MOTIVERING

 Voorgeschiedenis

In het kader van het burgemeestersconvenant 2030 zet IGEAN zich in om haar gemeenten zowel te ondersteunen bij mitigatie als adaptatie maatregelen. In het kader van adaptatie zien we dat waterschaarste in de zomer zich afwisselt met een teveel aan regenwater in de winter. Deze trend zal door de klimaatopwarming alleen maar toenemen. Wateroverlast kan bij hevige regenbuien beperkt worden door afkoppeling van de dak-aflopen en opvang in een regenwaterton. Met dat regenwater kunnen bovendien enkele drinkwater besparende activiteiten (wassen van de auto, sproeien van de tuin,…) uitgevoerd worden. Door regenwatertonnen aan te bieden aan alle burgers in onze regio willen we hergebruik van regenwater stimuleren en burgers sensibiliseren rond zuinig waterverbruik.

 

Feiten en context

De raad van bestuur van IGEAN heeft op 21.10.2020 een raamovereenkomst voor drie jaar gesloten voor de aankoop van regenwatertonnen. De raamovereenkomst loopt vanaf 01.01.2021 tot 31.12.2023.

 

Juridische grond

•Artikel 170, §4 van de Grondwet

•Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330

•De gemeente is lid van IGEAN en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid gedaan voor de exploitatie van het recyclagepark.

 

Advies

De gemeente wenst van deze raamovereenkomst gebruik te maken op basis waarvan zij diverse regenwatertonnen kan aanbieden aan de burgers.

 

Argumentatie

De verdeling hiervan zal op volgende manieren gebeuren:

A. Op het recyclagepark uitgebaat door IGEAN

Inwoners kunnen de regenwatertonnen aankopen op het recyclagepark en afrekenen via bancontact.

De volgende regenwatertonnen zullen aangeboden worden op de recyclageparken:

1. standaard regenwaterton rond groen inclusief voet en kraan – 310 l

2. standaard regenwaterton rond groen inclusief voet en kraan – 510 l

 

B. Op bestelling via de website van IGEAN

Inwoners kunnen hun regenwaterton bestellen via de website van IGEAN en betalen via overschrijving. De bestellingen worden gebundeld en door IGEAN besteld bij de leverancier. De gemeente zorgt voor de verdeling van de regenwatertonnen aan haar inwoners.

De volgende regenwatertonnen kunnen besteld worden via de website:

1. design regenwaterton elegance grijs inclusief kraan – 410 l

2. regenwaterton met plantenbak inclusief kraan – 350 l

3. regenwaterton rond groen met gardenakoppeling – 1000 l

 

IGEAN staat in voor het bestellen van de regenwatertonnen bij de leverancier en het verdelen van deze tonnen aan de recyclageparken.

De regenwatertonnen die door de burgers via de website van IGEAN worden besteld, worden geleverd bij de gemeente, die zelf zal instaan voor het verdelen van deze regenwatertonnen.

 

De retributies worden geïnd door IGEAN en verrekend met de kosten voor de aankoop en het leveren van de regenwatertonnen.

 

 

Financiële gevolgen

De retributie dekt de kosten voor aankoop van de regenwatertonnen.

De kosten voor de aankoop van de regenwatertonnen worden in de jaarlijkse eindafrekening verrekend met de ontvangen retributies.

Door regenwatertonnen aan te bieden aan alle burgers in onze regio willen we hergebruik van regenwater stimuleren en burgers sensibiliseren rond zuinig waterverbruik.

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

Artikel 1

Voor een periode die aanvangt op 01.04.2021 en eindigt op 31.12.2023 wordt er een retributie gevestigd op de verkoop van regenwatertonnen op de recyclageparken en via de website van IGEAN voor de duurtijd van de raamovereenkomst:

-Standaard regenwaterton rond groen inclusief voet en kraan – 310l: €50

-Standaard regenwaterton rond groen inclusief voet en kraan – 510l: €85

-Design regenwaterton elegance grijs inclusief kraan – 400l: €200

-Regenwaterton met plantenbak inclusief kraan – 350l: €375

-Regenwaterton rond groen met gardenakoppeling – 1000l: €215

 

Artikel 2

Het bedrag van de retributie is verschuldigd door eenieder die een regenwaterton wenst aan te kopen via het recyclagepark of via de website van IGEAN.

 

Artikel 3

De betaling gebeurt als volgt:

a. Op het recyclagepark uitgebaat door IGEAN ter plaatse bij afhaling van de regenwaterton aan de betaalterminal met betaalkaarten.

b.Via de website van IGEAN via overschrijving, binnen de vermelde termijn voorafgaand aan de levering. Bij gebrek aan een tijdige betaling wordt de bestelling geannuleerd en wordt de bestelde regenwaterton niet geleverd.

 

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan.

 

Artikel 5 - Bezwaar

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van

burgemeester en schepenen.

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email:

belastingen@hemiksem.be

 

Artikel 6 - Toezicht houdende overheid

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Financiële dienst - 5 - Uitbreiding corona maatregelen

 

MOTIVERING

 Voorgeschiedenis

Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers en verenigingen werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.

 

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.

 

De gemeenteraad kan zijn belastingreglementen aanpassen om de belastingdruk te reduceren. Hij kan hiertoe:

 

• belastingreglementen opheffen of intrekken;

• de inwerkingtreding van een belastingreglement of van bepaalde artikelen ervan wijzigen naar een latere datum;

• vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen, eventueel voor een beperkte duur.

 

De gemeenteraad kan zijn maatregelen beperken tot welbepaalde belastingen (bijvoorbeeld belastingen op economische vestigingen, terrasbelastingen, standplaatsvergoedingen,…), bepaalde groepen van belastingplichtigen (bijvoorbeeld de ondernemers in de gemeente) en begrenzen in de tijd (bijvoorbeeld gedurende de periode van civiele noodsituatie zoals uitgeroepen door de Vlaamse Regering).

 

Feiten en context

In het licht van de aangekondigde maatregelen die het lokaal bestuur Hemiksem wil nemen in het bestrijden van de corona crisis en het aanmoedigen van de lokale Hemiksemse economie, wordt een bijkomende aanpassing gevraagd voor

1. Retributie op de gemeentelijke sportterreinen goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/12/2019.

2. het opschorten van  de verschuldigde concessie voor uitbating van de cafetaria in de sporthal.

 

 

Juridische grond

        Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

        Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.

        Artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (quarantainemaatregelen, dit MB werd opgeheven door het MB van 23 maart 2020 maar kan eventueel behouden blijven als de gemeenteraad vrijstellingen en belastingverminderingen wil differentiëren).

        Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (afbakening periode van civiele noodsituatie).

        Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (opheffing MB van 18 maart 2020, uitbreiding quarantainemaatregelen).

 

Advies

Heel wat ondernemers en verenigingen op het grondgebied kampen door de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen.

 

Met dit besluit komt de gemeente opnieuw tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale inkomsten te herzien opdat de gebruikers van de gemeentelijke infrastructuur op het grondgebied minder moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.

 

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen opvangen.

 

Argumentatie

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen opvangen.

 

Financiële gevolgen

 

Financiële gevolgen

E1-17/C1-4

tot en met 30/06/2021

4.000 euro/500 euro

In het licht van de aangekondigde maatregelen die het lokaal bestuur Hemiksem reeds heeft genomen in het bestrijden van de corona crisis en het aanmoedigen van de lokale Hemiksemse economie, worden de verlenging van een aantal maatregelen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiervoor wordt een overkoepelende besluit uitgevaardigd dat meteen van toepassing is meerdere reglementen:

1. Retributie op de gemeentelijke sportterreinen goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/12/2019.

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

De gemeenteraad beslist:

 

Artikel 1

Retributie op de gemeentelijke sportterreinen goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/12/2019:

Wijziging: er wordt 100% vrijstelling voorzien op de tarieven vastgesteld in artikel 1, § 2

sporttereinen - tennis

Periode van de wijziging: dienstjaar 2021- 2022, gedurende de duurtijd van het tennisseizoen.

Wanneer de lopende procedure omtrent de verkoop van het zwembad en de erfpacht van de tennisterreinen zou gefinaliseerd worden intussentijd kan de bovenstaande maatregel opgeheven worden.

 

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met toekennen van 100% vrijstelling voor kwartaal 2 van 2021 op de tarieven van de concessieovereenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16/04/2016 met betrekking tot het exploiteren van de cafetaria en beachvolleybalterrein in het sportcomplex, gelegen Atletiekstraat 1, 2620 Hemiksem.

 

Artikel 3

De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.

 

Artikel 4

De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Burgerzaken - 6 - Begraafplaats - Beëindigen van het recht van concessies (eeuwigdurende concessies)

 

MOTIVERING

 Voorgeschiedenis

        Op 28 september 2004 werd door de gemeenteraad de gemeentelijke reglementering voor de begraafplaats en lijkbezorging goedgekeurd.

        Op 22 oktober 2018 werd een akte van vaststelling opgesteld in verband met het verstrijken van eeuwigdurende grondconcessies.

 

 

Feiten en context

        Deze akten van vaststelling werden aan de graven en aan de ingang van de               gemeentelijke begraafplaats kenbaar gemaakt.

 

Juridische grond

 

Decreet van 16 januari 2004

regelt de schikkingen op de begraafplaatsen en lijkbezorging

 

Advies

Er is geen advies vereist.

 

Argumentatie

De procedure tot verlenging werd aan de bevolking medegedeeld. Er werd één  grondconcessie verlengd.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

Beëindigen van het recht van concessies (eeuwigdurende concessies)

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

de grondconcessies op te heffen, welke vermeld in bijlage.

 

volgnummer

ligging

naam en voornaam

overlijdens datum

EEU2018/0286

Park B

Herrie Eugeen

+27/12/1958

 

 

Herrie Justine

+02/07/1968

EEU2018/0234

Park A

Vervliet Jules

+08/08/1952

 

 

Peeters Angelina

+14/09/1968

EEU2018/0285

Park B

De Smedt Ludovica

+15/07/1965

 

 

De Herdt Petrus

+18/10/1968

 

Artikel 2

De grafzerken zullen door de gemeentelijke diensten verwijderd worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Burgerzaken - 7 - Begraafplaats - Beëindigen van het recht van concessies (eeuwigdurende concessies)

 

MOTIVERING

 Voorgeschiedenis

        Op 28 september 2004 werd door de gemeenteraad de gemeentelijke reglementering voor de begraafplaats en lijkbezorging goedgekeurd.

        Op 30 september 2019 werd een akte van vaststelling opgesteld in verband met het verstrijken van tijdelijke  grondconcessies.

 

 

Feiten en context

        Deze akten van vaststelling werden aan de graven en aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats kenbaar gemaakt.

 

Juridische grond

 

Decreet van 16 januari 2004

regelt de schikkingen op de begraafplaatsen en lijkbezorging

 

Advies

Er is geen advies vereist.

 

Argumentatie

De procedure tot verlenging werd aan de bevolking medegedeeld. Er werd geen  grondconcessie verlengd.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

Beëindigen van het recht van concessies (tijdelijke concessies)

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

de grondconcessies op te heffen, welke vermeld in bijlage.

 

volgnummer

ligging

naam en voornaam

overlijdens datum

CON2019/0674

Park C

Vervliet Franciscus

+20/12/1979

 

 

Cools Maria

+27/02/1989

CON2019/0663

Park C

Van den Eynde Engelbertus

+07/01/1968

 

 

Meskens Maria

+14/05/1947

 

 

Van den Eynde Leo

+25/12/1989

CON2019/0810

Park D

Van Hecke Laurence

+31/08/1987

 

 

Van de Velde Sulma

+12/09/1989

 

Artikel 2

De grafzerken zullen door de gemeentelijke diensten verwijderd worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 8 - Verfraaiing nutskasten (verzoek N-VA)

 

MOTIVERING

 Feiten en context

Verfraaiingsproject – Nutskasten (ruimtelijke ordening/cultuur)

TOELICHTING

-De N-VA fractie pleit voor het opstarten van een verfraaiingsproject voor de nutskasten in de gemeente.

-Nostalgische prenten van het oude straatbeeld creëren een hoog ‘vroeger en nu’-gehalte en versterken de lokale identiteit. Ook het grote publiek wordt op een aangename manier verrast en bereikt.

-Zeker in coronatijden kunnen wandelaars een deugddoend effect hebben van de herinneringen die met de foto’s gepaard gaan, vooral bij ouderen.

-Enkele nutskasten geven door bekladdingen een verloederd effect, zoals deze aan de slagboom in de Kerkstraat. Met de opwaardering ervan werken we deze visuele vervuiling weg.

-Voor de uitvoering kunnen we de Heemkundige Kring aanschrijven zodat zij een trekkers kunnen worden van een mooi project om fier op te zijn.

-Een andere of aanvullende mogelijkheid is om burgers oude foto’s te laten indienen om de betrokkenheid te vergroten.

Gezien dit qua inspanning, budget en tijd een eenvoudig project is, wenst de N-VA fractie dit onmiddellijk ter stemming voor te leggen.

 

ONTWERP VAN BESLISSING

De gemeenteraad stemt in met de opstart van een verfraaiingsproject voor de nutskasten in de gemeente door prenten aan te brengen in het kader van ons cultureel erfgoed.

 

 

 

BESLUIT

6 stemmen voor: Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Birgit De bondt (OPEN VLD), Karina Van heirle (N-VA) en Thierry Moeskops (N-VA)

12 stemmen tegen: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire) en Kris Verbeeck (CD&V-groen)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

dit besluit te verwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 9 - Vraag Open Vld - Onderzoek locaties officieel trouwen in openlucht

 

Onderzoek locaties officieel trouwen in openlucht

Door de coronacrisis zochten reeds verschillende gemeente locaties in openlucht op om een coronaveilige manier koppels officieel in het huwelijk te laten treden. Veel gemeenten zullen ook na de coronacrisis deze mogelijkheid blijven aanbieden. Hoe tof zou het niet zijn om bijvoorbeeld buiten in het abdijpark te trouwen.  Zo kunnen koppels zelf beslissen of ze binnen wensen te trouwen of buiten in het groen.

Open Vld Hemiksem vraagt om ook in Hemiksem te kijken naar mogelijke openlucht locaties om officieel in het huwelijk te treden.

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 10 - Vraag Hemiksem Vooruit - veegwerken Statiestraat

 

Vraag 1 : Veegwerken Statiestraat en omgeving (27/01/2021)

Verschillende inwoners hebben ons gemeld dat ze op 28/01/2021 een gasboete hebben ontvangen voor het negeren van het parkeerverbod. Op de foto’s bijgevoegd bij de verschillende gasboetes is duidelijk te zien dat het parkeerverbod in voege was op 27/01/2021.

Diverse inwoners hebben zich gewend tot het gemeentebestuur en hebben blijkbaar hun boete niet moeten betalen.

Wat is de procedure bij het uitschrijven van een gasboete?

Hoe komt het dat deze vergissing door de mazen van het net is geglipt?

Wat met inwoners die hun boete al hebben betaald?

Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 11 - Vraag Hemiksem Vooruit - noodwoningen Callebeekstraat

 

Vraag 2 : Noodwoningen Callebeekstraat

Wij kregen onlangs een vraag in verband met de noodwoningen in de Callebeekstraat. Enig opzoekingswerk bracht mij tot een passage in het verslag van 20 oktober 2020:

"De druk in deze bestemmingszones om de noodwoningen te kunnen verbouwen en uitbreiden naar volwaardige woningen is hoog. De landschappelijke en natuurlijke inrichting van het Callebeekbos dreigt daardoor aangetast te worden".

Aangezien deze passage dubbel geïnterpreteerd kan worden, hadden wij graag van de schepen enige duidelijkheid verkregen.

Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.

Antwoord gegeven door: Jenne Meyvis

 

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 12 - Vraag Hemiksem Vooruit - appartementen ideale woning

 

Vraag 3 : Appartementen Ideale Woning

Blijkbaar zijn er een aantal problemen aan nieuwbouw appartementen van de Ideale Woning ter hoogte van de Abdijstraat. Aangezien de huurders geen gehoor krijgen bij de Ideale Woning en wij als gemeente een vertegenwoordiging hebben in de raad van bestuur willen wij via deze weg een antwoord op hun vragen verkrijgen.

Op het moment dat de huurders hun sleutels hebben gekregen waren de appartementen niet klaar. De afwerking is van bedenkelijke kwaliteit. Bovendien werd er in sommige appartementen geen standaardmaten gebruikt waardoor het voor huurders onmogelijk is om bepaalde keukentoestellen te installeren.

Wanneer de huurders meldingen willen maken of vragen stellen over de appartementen krijgen ze geen contactpersoon te pakken die hun een oplossing of raad kan aanbieden.

Graag had ik van de afvaardiging voor onze gemeente volgende zaken vernomen:

Tot wie moeten de huurders zich concreet melden zodat hun probleem bij de juiste contactpersoon terechtkomt.

Wanneer kan de gemeente een ambtenaar vaststellingen laten doen in verband met de staat van de appartementen?

Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad

Antwoord gegeven door: Kristien Vingerhoets

 

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 13 - Vraag Hemiksem Vooruit - vuiligheid Sterrelaan

 

Vraag 4 : Vuiligheid Sterrelaan

Wij vernemen dat op het einde van de Sterrelaan ter hoogte van de omheining van de firma Lamifil nv zich vuiligheid aan het ophopen is.

Werd deze vuiligheid al vastgesteld door de gemeente, bijvoorbeeld door de GAS-ambtenaar of de bestuurder van de veegwagen?

Wanneer kan de gemeente deze vuiligheid opkuisen?

Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van vergadering 16/03/2021

 

GR - 16/03/2021 - Secretariaat - 14 - Vraag Hemiksem Vooruit - vaccinaties Hemiksem

 

Vraag 5 : Vaccinaties Hemiksem

Wat is de stand van zaken in verband met de vaccinaties voor de inwoners van Hemiksem?

Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021