Gemeente HEMIKSEM
Zitting van 18/01/2022

 

 

Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester

Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&V-groen), schepenen

Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), voorzitter

Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging), raadsleden

Kirsten Van Meirvenne, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 1 - Aanstellen van Thierry Moeskops als gemeenteraadslid, ter vervanging van Inneke Varewyck, ontslagnemend - Toegevoegd punt

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

- besluit gemeenteraad van 20 oktober 2020 waarbij Thierry Moeskops aangesteld werd als gemeenteraadslid, ter vervanging van Inneke Varewyck, tijdelijk verhinderd om medische redenen

- brief van 7 januari 2022 van N-VA waarbij Inneke Varewyck haar ontslag aanbiedt als raadslid met onmiddellijke ingang

 

Feiten en context

Thierry Moeskops heeft op 20 oktober 2020 de eed afgelegd als gemeenteraadslid tvv Inneke.

Omdat Inneke Varewyck haar ontslag heeft aangeboden als raadslid, moet Thierry Moeskops aangesteld worden ter vervanging

 

Juridische grond

Artikel 6 paragraaf 3 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de eedaflegging

Artikel 13 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt het ontslag van raadsleden

 

Advies

Er is geen advies nodig

 

Argumentatie

Uit de verklaring op eer van Thierry Moeskops blijkt dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid noch door uitoefening van een bediening of wegens bloed- of aanverwantschap.

Uit de attesten van de dienst burgerzaken blijkt dat Thierry Moeskops de Belgische nationaliteit heeft en dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake leeftijd en woonst.

 

BESLUIT

Artikel 1

Thierry Moeskops wordt tot gemeenteraadslid-titularis aangesteld. Hij zal het mandaat van Inneke Varewyck opnemen.

 

Artikel 2

Hij zal als laatste voorkomen op de voorrangstabel van de gemeenteraadsleden.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 2 - Aktename van het masterplan Bekaert

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

Feiten en context

Het consortium geeft toelichting gaat over het masterplan Bekaert.

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van het masterplan Bekaert.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Financiële dienst - 3 - Toevoeging goedkeuring kredieten 2022 en wijziging kredieten 2021: aangepast schema M3 - Hoogdringend punt

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

Feiten en context

Opmaak nieuw beleidsplan periode 2020-2025

 

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

 

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

 

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassingen van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

Ministerieel Besluit van 8 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Advies

§ 1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

 

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

 

§ 2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.

 

§ 3. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

 

De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

 

§ 4. Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.

 

 

Advies Agentschap Binnenlands Bestuur :

We hebben vastgesteld dat in het schema M3 alleen een kolom 2021 werd opgenomen. Bijgevolg werden er met deze AMJP geen kredieten voor 2022 hebben vastgesteld.

Indien dat toch de bedoeling dient voor het einde van de toezichtstermijn een aangepast schema M3 op de raad gebracht te worden.

 

Argumentatie

Een aangepast schema M3 moet op de raad gebracht worden.

 

Financiële gevolgen

GEEN - aangepast M3 schema in bijlage

Binnenland Vlaanderen heeft laten weten dat in het schema M3, de kolommen voor 2022 ook opgenomen moesten worden naast 2021 om de kredieten van boekjaar 2022 vast te stellen.

BESLUITStemming acceptatie hoogdringend punt

21 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging)

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging)

3 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit) en Birgit De bondt (OPEN VLD)

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het aangepaste beleidsrapport schema M3, onderdeel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025, met inbegrip van het vaststellen van de kredieten 2022 - goed met volgende kerncijfers:

 

Artikel 2 - gemeente

Exploitatiesaldo 2021: 1.906.113 euro

Investeringssaldo 2021: -2.561.474 euro

Financieringssaldo 2021 - 2025: -39.686 euro

 

Gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2021 : -695.046 euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 11.074.823 euro

 

Autofinancieringsmarge 2021: 1.906.113 euro

 

Exploitatiesaldo 2022: 915.669 euro

Investeringssaldo 2022: -9.850.269 euro

Financieringssaldo 2022- 2025: -42.067 euro

 

Gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2022: -8.976.667 euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 2.098.157 euro

 

Autofinancieringsmarge 2022: 1.006.666euro

 

 

Artikel 3 - ocmw

Exploitatiesaldo 2021: -628.672 euro

Investeringssaldo 2021: -531.157 euro

Financieringssaldo 2021 - 2025: 0 euro

 

Gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2021 : -1.159.828 euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 1.570.194 euro

 

Autofinancieringsmarge 2021: -628.672 euro

 

Exploitatiesaldo 2022: -934.026 euro

Investeringssaldo 2022: -335.999 euro

Financieringssaldo 2022:- 2025: 0 euro

 

Gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2022: -1.270.024 euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 300.170 euro

 

Autofinancieringsmarge 2022: -934.026 euro

 

Artikel 4 - geconsolideerd

Exploitatiesaldo 2021: 1.277.442 euro

Investeringssaldo 2021: -3.092.631 euro

Financieringssaldo 2021 - 2025: -39.686 euro

 

Gecumuleerd resultaat: 17.045.649 euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 12.645.017 euro

 

Autofinancieringsmarge 2021: 1.237.756 euro

 

Exploitatiesaldo 2022: -18.356 euro

Investeringssaldo 2022: -10.186.268 euro

Financieringssaldo 2022- 2025: -42.067 euro

 

Gecumuleerd resultaat: -10.246.691euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 2.398.327 euro

 

Autofinancieringsmarge 2022: -60.423 euro

 

 

Artikel 5 - delegatie investeringen naar college

Overeenkomstig artikel 41 lid 2 10° b van het decreet lokaal bestuur delegeert de gemeenteraad de investeringen opgenomen in schema T3, aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Omgeving/stedenbouw - 4 - Verkoop grond Gemeenteplaats aan Fluvius Antwerpen voor realisatie distributie- en gascabine

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Opmetingsplan van van 09/06/2021, met referentie 11991 J, opgesteld door Ibens Landmeters, Mechelsesteenweg 315F, 2550 Kontich.

        Op 22/11/2021 verleende het schepencollege een omgevingsvergunning aan Fluvius System Operator CV voor de bouw van een distributiecabine en gascabine op de Gemeenteplaats t.h.v. de UNO-Laan.

        Op 20/12/2021 besliste het schepencollege om om akkoord te gaan met de verkoop van lot 2 (deel van perceel Sie B nr 73,T), met een oppervlakte van 59 m², zoals aangeduid op het opmetingsplan 11991 J (09/06/2021) opgesteld door Ibens Landmeters aan Fluvius Antwerpen met zetel te 2660 Antwerpen (district Hoboken), Antwerpsesteenweg 260.

 

Feiten en context

Lot 2, zoals aangeduid op het opmetingsplan, heeft een oppervlakte van 59 m² en maakt deel uit van het kadastraal perceel Sie B nr 73/T en is gelegen aan de Gemeenteplaats, t.h.v. de UNO-Laan.

De verkoopprijs bedraagt € 1 aangezien het doel van deze verkoop het realiseren van een openbare nutsvoorziening is.

 

Juridische grond

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Argumentatie

Lot 2 is noodzakelijk voor de bouw van de distributiecabine en gascabine.

 

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen voorzien

E3-2

€ 1

 

 

BESLUIT

21 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om akkoord te gaan met de verkoop van lot 2 (deel van perceel Sie B nr 73,T), met een oppervlakte van 59 m², zoals aangeduid op het opmetingsplan 11991 J (09/06/2021) opgesteld door Ibens Landmeters aan Fluvius Antwerpen met zetel te 2660 Antwerpen (district Hoboken), Antwerpsesteenweg 260 tegen een prijs van € 1. De kosten die aan deze verkoop zijn verbonden vallen ten laste aan de koper.

 

Artikel 2

De notaris van de koper (Wim De Smedt uit Wommelgem) wordt aangesteld om het dossier te behandelen.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Omgeving/stedenbouw - 5 - Goedkeuren verkoop oud gemeentehuis Gemeenteplaats 1

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Op 20 december 2011 werd tussen de Bvba "TDV" Gemeenteplaats 58, 2620 Hemiksem, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Tom De Vos wonende Jos De Hondtlaan 7, 2620 Hemiksem en de gemeente Hemiksem een erfpachtovereenkomst afgesloten.

        Op 30 september 2019 werd deze erfpachtovereenkomst in onderling overleg ontbonden.

        Schattingsverslag van 6 juli 2021, opgesteld door landmeter Jelle Broodhaerts, voor het oud gemeentehuis.

        Verslag van 3 december 2021 van de Intergemeentelijke Projectvereniging Erfgoed Rupelstreek van het plaatsbezoek van 25 oktober 2021.

        Op 20/12/2021 besliste het schepencollege om akkoord te gaan met de verkoop van het oud gemeentehuis, Gemeenteplaats 1 (Sie B nr 27/K).

 

Feiten en context

Het oud gemeentehuis, Gemeenteplaats 1, is in slechte staat. Gezien de hoge kosten die verbonden zijn aan een renovatie en het feit dat er geen eigen invulling door de gemeente gevonden is wordt geopteerd het gebouw te verkopen.

 

Fed-Net kan worden aangeduid om het verkoopdossier te begelden. De notaris van de koper kan het verkoopdossier afhandelen.

 

Het startbedrag is in onderling overleg met Fed-Net bepaald op € 320.000.

 

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de verkoop en de voorwaarden die eraan vast hangen.

 

Juridische grond

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Advies

Advies TD over de op te leggen voorwaarden bij de verkoop:

 

Planologische context

Gewestplan : woongebied

RUP Het Dorp:

 

 

Voorschriften:

2.2 Aanduiding oud gemeentehuis

2.2.1 Bestemming

• Het met asterix (*) aangeduide perceel is bestemd voor: gemeenschapsvoorzieningen, horeca,

kantoren en diensten, socio-culturele functies, kleinhandel, wonen

2.2.2 Bebouwing

• Aan het oorspronkelijke hoofdgebouw uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn enkel verbouwingen

binnen bestaand volume toegelaten; de uiterlijke verschijningsvorm en typologische

kenmerken moeten behouden blijven;

• Herbouw is enkel toegestaan in geval van heirkracht;

• De aanbouw achteraan bestaande uit twee bouwlagen mag verbouwd en herbouwd worden

op voorwaarde dat het bouwvolume niet toeneemt en indien dit noodzakelijk is voor het goed

functioneren van de vergunde functie; de nieuwbouw moet vanuit esthetisch en kunsthistorisch

oogpunt verantwoord zijn en mag de erfgoedwaarde van het geheel niet aantasten;

• Platte daken zijn verplicht in te richten als groendak.

2.2.3 Niet bebouwde ruimte

• Terrassen zijn enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping.

 

Erfgoed: inventaris

Grafisch

 

 

Juridische gevolgen

Is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Hemiksem. Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

 

Beschrijving

Licht L-vormig alleenstaand dubbelhuis in eclectische stijl met renaissance elementen, gelegen tegenover de kerk.

Nadat aan de Provinciale Steenweg een gemeentehuis werd opgericht in 1892 naar ontwerp van Louis Gife, kwam in 1910-11 een nieuw gemeentehuis tot stand in de dorpskern, naar ontwerp van François Van Rompaey (de openbare aanbesteding had plaats op 22 februari 1910 en de voorlopige aanvaarding van de werken op 20 april 1911). Eerstesteenlegging op 1 november 1910, confer gedenksteen in portiek met opschrift: "Dr. F., Van Huffel burgemeester/ M. Jos de Groof M.F. Seeldrayers Schepenen/ M.J. Hallemans secretaris/ M.F. van Rompaey bouwmeester/ 1 november 1910". Aan achterzijde vergroot in 1929-1930 naar ontwerp van M. Magniette; circa 1950 werd het interieur gewijzigd naar ontwerp van Leon Dangez.

Gebouw bestaande uit twee kruisende vleugels, in oksel torenvormige deurtravee. Oostelijke voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen en souterrain onder zadeldaken (leien) met dakkapellen en rechthoekig dakvenster onder gebroken fronton met aediculum. Bakstenen gebouw op arduinen plint. Vlakke banden van natuursteen, puien kordonlijsten, steigergaten. Vierkante torenvormige deurtravee van drie bouwlagen onder ingesnoerd dak met lantaarn. Vlakke bakstenen pilasters op hoeken, eindigend op erkervormige torentjes onder naaldspitsen. Opengewerkte eerste twee bouwlagen door middel van rondbogen; derde bouwlaag met wapenschild en opschrift "Hemixem" op borstwering. Derde travee onder puntgevel met overhoeks geplaatste pinakels en aediculum. Rechthoekige en rondboogvormige vensters. Rondboogvormige vleugeldeur bereikbaar langs perron met balustrade; postamenten bekroond met lantaarns.

Oppervlakte zone: 326m²

Fysieke status: bewaard

Erfgoedwaarde: aanwezig

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13120

 

Advies IOED (Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst)

De gemeente heeft advies ingewonnen bij de IOED Erfgoed Rupelstreek bevoegd om adviezen te geven over beschermd en niet beschermd erfgoed. Hieronder de belangrijkste elementen uit dit advies (volledige advies bijgevoegd):

Samenvatting erfgoedelementen en -kenmerken te behouden:

- Het exterieur, in het bijzonder de voorgevel en zijn volumetrie zijn zeer waardevol als totaalconcept (gevelopbouw en detaillering) en bepalen het straatbeeld van de gemeenteplaats. Vooral de voorgevel en noordelijke zijgevel hebben in hun opbouw en detaillering meer erfgoedwaarde dan de westelijke achtergevel, waar al wijzigingen zijn aangebracht. Tegen de zuidgevel is reeds aangebouwd.

- Het vernieuwde aluminium schrijnwerk doet afbreuk aan de erfgoedwaarde van het exterieur van het oud gemeentehuis. Ook de verschillende groentinten doen afbreuk, er wordt aangeraden te kijken naar de oudste raamgehelen en eventueel een kleuronderzoek te laten uitvoeren om de juiste tint voor buitenschrijnwerk te bepalen. Daar waar bovenlichten dichtgemaakt werden, doet dit afbreuk aan de erfgoedwaarde en ruimtebeleving in het gebouw.

- De erfgoedwaarde wordt in geringe mate bepaald door het interieur van het oud gemeentehuis. Vooral de indeling en resterende interieurelementen bepalen de erfgoedwaarde. In zones waar latere toevoegingen en verbouwingen zijn gebeurd is de erfgoedwaarde verloren gegaan. Dit is vooral achterin het gebouw het geval. In deze zone zou men dus technische en -nutsruimtes kunnen voorzien (of verder uitbreiden), aangezien de erfgoedelementen hier reeds verdwenen zijn.

 

Het bestuur verduidelijkt hierbij dat de witmarmeren gedenkplaten in de inkomhal, de spreuk aangebracht aan de plafondzijde alsook de mozaïekvloer moeten behouden blijven.

 

In overweging te nemen:

 houten schrijnwerk toe te passen (met name de bestaande profielen waar mogelijk te herstellen of ze te vervangen naar historisch model) in de voorgevel.

 Informeren naar de mogelijkheden voor herstel en restauratie van origineel houten schrijnwerk.

Daarnaast dienen de constructieve problemen aan de voorgevel en het dakgebinte met hoogdringendheid verder onderzocht en gemonitord te worden , en veiligheidsmaatregelen genomen.

 

Bijkomend:

In het dakgebinte achteraan mogen maximaal 2 dakvensters aangebracht worden.

Bijgevoegd het advies met verduidelijking erfgoedelementen van  de IOED Erfgoed Rupelstreek 18/11/2021.

 

Vergunningen

Bij renovatie/ restauratiewerken te voldoen aan de decretale bepalingen van de VCRO en het omgevingsvergunningsdecreet 25 APRIL 2014.

 

 

Argumentatie

Fed-Net kan worden aangeduid om het verkoopdossier te begelden. De notaris van de koper kan het verkoopdossier afhandelen.

Volgende voorwaarden kunnen worden opgenomen bij de verkoop:

        De verbouwing en de invulling van het pand moet voldoen aan de voorschriften van RUP Dorp

        e verbouwing en de invulling van het pand moet voldoen aan het advies van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst

        De witmarmeren gedenkplaten in de inkomhal, de spreuk aangebracht aan de plafondzijde alsook de mozaïekvloer moeten behouden blijven.

        houten schrijnwerk toe te passen (met name de bestaande profielen waar mogelijk te herstellen of ze te vervangen naar historisch model) in de voorgevel.

        de constructieve problemen aan de voorgevel en het dakgebinte met hoogdringendheid dienen verder onderzocht en gemonitord te worden , en veiligheidsmaatregelen genomen.

        In het dakgebinte achteraan mogen maximaal 2 dakvensters aangebracht worden.

        Bij renovatie/ restauratiewerken te voldoen aan de decretale bepalingen van de VCRO en het omgevingsvergunningsdecreet 25 APRIL 2014.

 

 

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen voorzien

E1-18

 

 

 

BESLUIT

15 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging)

6 onthoudingen: Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om akkoord te gaan met de verkoop van het oud gemeentehuis, Gemeenteplaats 1 (Sie B nr 27/K).

Er  wordt gestart met een bedrag van € 320.000.

 

Artikel 2

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

        De verbouwing en de invulling van het pand moet voldoen aan de voorschriften van RUP Dorp

        De verbouwing en de invulling van het pand volgens het advies van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst

        De witmarmeren gedenkplaten in de inkomhal, de spreuk aangebracht aan de plafondzijde alsook de mozaïekvloer moeten behouden blijven.

        houten schrijnwerk toe te passen (met name de bestaande profielen waar mogelijk te herstellen of ze te vervangen naar historisch model) in de voorgevel.

        de constructieve problemen aan de voorgevel en het dakgebinte met hoogdringendheid dienen verder onderzocht en gemonitord te worden , en veiligheidsmaatregelen genomen.

        In het dakgebinte achteraan mogen maximaal 2 dakvensters aangebracht worden.

        Bij renovatie/ restauratiewerken te voldoen aan de decretale bepalingen van de VCRO en het omgevingsvergunningsdecreet 25 APRIL 2014.

 

Arrtikel 3

Fed-Net wordt aangesteld om de verkoop te begeleiden.

De notaris van de koper wordt aangesteld om het verkoopdossier af te handelen.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 6 - Goedkeuren verslag van de Algemene Vergadering van welzijnsvereniging Audio van 17 december 2021

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Mail van 20 december 2021 van Audio

 

Feiten en context

Conform artikel 20 van de statuten zijn de afgevaardigden van de deelgenoten verantwoordelijk voor kennisgeving van het verslag van de algemene vergadering aan de gemeenteraad.

 

Juridische grond

Artikel 492 van het decreet over het lokaal bestuur

 

Advies

Er is geen advies nodig

 

Argumentatie

De gemeenteraad moet goedkeuring hechten aan het verslag algemene vergadering van Audio van 18 december 2020.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging)

3 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Goedkeuring te hechten aan het verslag algemene vergadering van Audio van 17 december 2021.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 7 - Interlokale Vereniging Dok-3. Beheerscomité - aanduiden van vertegenwoordigers

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Besluit gemeenteraad van 21 december 2021 over goedkeuring van de statuten van de Interlokale Vereniging Dok-3

 

Feiten en context

Er moet een beheerscomité voor de Interlokale Vereniging Dok-3 opgericht worden.

Het beheerscomité is samengesteld uit één effectieve en één plaatsvervangende vertegenwoordiger per deelnemende gemeente, zijnde gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen. De effectieve vertegenwoordiger is bij voorkeur de schepen van sport van de desbetreffende gemeente.

 

Juridische grond

Statuten van  Interlokale Vereniging Dok-3

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Schepen Koen Scholiers wordt aangeduid als effectief lid en burgemeester Luc Bouckaert wordt aangeduid als plaatsvervangend lid in het beheerscomité  Interlokale Vereniging Dok-3.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUITkoen scholiersNa geheime stemming:

19 stemmen voor

2 stemmen tegen

Luc Bouckaert plaatsvervangerNa geheime stemming:

19 stemmen voor

2 stemmen tegen

 

De gemeenteraad beslist:

 

Artikel 1

De heer Koen Scholiers, schepen, aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Dok-3.

 

Artikel 2

De heer Luc Bouckaert, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Dok-3.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 8 - Vraag Open VLD - onderzoek naar PFOS/PFAS

 

Inleiding:

In de laatste Hallo Hemiksem werden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar PFOS/PFAS. De resultaten van de speeltuin in wijk Lelielaan zorgt toch wel voor onrust.

Vraag:

        Kunnen we de exacte waarde meegedeeld worden?

        Werden er in het verslag aanbevelingen gedaan?

        Wordt er vanuit het bestuur actie ondernomen om deze speelomgeving alsnog veilig te maken?

        Wordt er naar de bewoners van de wijk Lelielaan extra communicatie voorzien om hen op de hoogte brengen van dit probleem? Extra voorzorgsmaatregelen of tips?

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 9 - Vraag N-VA -onderzoek naar PFOS/PFAS

 

Vraag 1 + plannetje - PIH

In Hallo Hemiksem lazen we dat een bodemonderzoek werd verricht in het kader van PFAS/PFOS en zware metalen.
De richtwaarden voor zware metalen werden lokaal overschreden - waar juist ?

Op bepaalde logische plaatsen zoals de hondenweide in de Scheldestraat (A) en speeltuin den Akker(B) werden geen stalen genomen. Waarom niet? Deze liggen nochtans dichter bij vervuilende industrie. Veel verder gebeurde dit wel bv. in de Varenstraat. Waarom deze aanpak ? De gele vlakken op de kaart zijn mogelijk vervuilende producenten van staal en aluminium.

(zie afbeeldingen in bijlage : kaart bodemonderzoek en detail kaart)

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 10 - Vraag N-VA - snelheidscontroles

 

Vraag 2 - snelheidscontroles

Er worden regelmatig snelheidscontroles uitgevoerd in Hemiksem door de politie.

Kunnen de resultaten opgevraagd worden bij de politiezone ?
Welke straten zijn er problematisch en worden daar dan bepaalde concrete maatregelen genomen door de gemeente, of worden de controles door de politie opgevoerd ?

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 11 - Vraag N-VA - woonblokken Acacialaan

 

Vraag 3 - DIW

We kaartten al eerder de problematiek van de precaire toestand van de woonblokken Acacialaan aan.

Onze mails of telefoons aan de "Ideale Woning" werden niet beantwoord. Bewoners krijgen van niemand terugkoppeling en hebben al maanden niets gehoord.

Vorige week werden de beerputten geruimd, en volgens de ruimer zijn deze ook aan het afbrokkelen. Dringende renovaties dringen zich op maar er wordt niets gedaan. Kan de verantwoordelijke schepen van wonen dit dringend laten aanpakken? (zie afbeelding in bijlage : acaciablok)

Antwoord gegeven door: Stefan Van Linden

 

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 12 - Vraag N-VA - AED

 

Vraag 4  - AED

Het contract hartveilige gemeente werd verlengd. Er wordt opleiding gepromoot, maar komen er ook meer AED toestellen?
Wat met het toestel van het zwembad, is dat naar de sporthal verplaatst ? Zijn er nog andere locaties waar een toestel kan komen ?

Reclame maken voor de Esplanade van Hemiksem lokt volk, zou het niet verstandig zijn om in de buurt van deze Esplanade dan ook een AED-toestel te voorzien, aangezien er nu reeds meer dan 400 bewoners zijn, en de gemiddelde aanrijtijd voor ziekenwagens ongeveer 8 (kostbare) minuten is?

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/01/2022

 

GR - 18/01/2022 - Secretariaat - 13 - Vraag N-VA - BCP

 

Vraag 5 - BCP

Verschillende organisaties en besturen hebben op vraag van de hogere overheden een BCP (business continuity plan) opgesteld om te kunnen blijven functioneren bij een hoge afwezigheidsgraad van personeelsleden wegens quarantaine of isolatie. 

Heeft de gemeente Hemiksem ook zo een plan en wat houdt dit in?

Welke acties worden er ondernomen bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bvb als het afval niet opgehaald kan worden? Wijst het gemeentebestuur hen op hun verantwoordelijkheid naar de inwoners van Hemiksem toe?

Antwoord gegeven door: Kirsten Van Meirvenne

 

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2022