Gemeente HEMIKSEM
Zitting van 17/05/2022

 

 

Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester

Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&V-groen), schepenen

Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), voorzitter

Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD), raadsleden

Thomas Cools, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd

Caroline Van Vracem (CD&V-groen), raadslid

Kirsten Van Meirvenne, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Technische dienst - 1 - Goedkeuren parkeerplaats mindervaliden Parklaan 30

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

 • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

     Vraag van 11/04/2022 van de bewoner Parklaan 32 om voor de woning (ter hoogte van nr 30) een parkeerplaats aan te leggen voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap

        Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.

  - COL 25/04/2022 parkeerplaats mindervaliden Parklaan 30

 

Feiten en context

 De voorwaarden zijn:

 -op een loopafstand van 100 meter van de woning van de aanvrager mag geen    voorbehouden parkeerplaats met parkeerkaart zijn

 -er dient een voertuig te zijn ingeschreven op het adres van de aanvrager

 -aan de woning van de aanvrager mag geen oprit of garage zijn

 -de aanvrager dient een parkeerkaart te hebben

 bij afwezigheid van meerdere maanden dient het gemeentebestuur verwittigd te worden   zodat de plaats tijdelijk kan afgesloten worden.

 

Juridische grond

 KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.

 KB van 13 december 1975 houdende reglement op de politie van het wegverkeer en van het  gebruik van de openbare weg.

 Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen van     plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens.

 Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende verkeersreglementen   en de plaatsing van verkeerstekens.

 Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt de minimumvoorwaarden voor het    bekomen van een parkeerplaats voor de woning voor voertuigen gebruikt door personen                             met een handicap.

 Decreet voor lokale besturen.

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Omdat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden is deze vraag ontvankelijk.

 

Financiële gevolgen huidige beslissing

Geen enkel financieel gevolg noch op heden, noch in de toekomst

Het betreft een aanvraag voor een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Parklaan 30.

BESLUIT

20 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

 

Enig Artikel

De Gemeenteraad beslist:

De aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats ter hoogte van Parklaan 30 voor voertuigen gebruikt voor personen met een handicap voor bewoner Parklaan 32 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Technische dienst - 2 - Goedkeuren intekenen op de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

Feiten en context

Om te kunnen voorzien in een gepaste woon- en leefkwaliteit voor alle inwoners, rekening houdend met de daar tegenoverstaande schaarse ruimte in Vlaanderen, is een goede ruimtelijke ordening van bijzonder belang. Ruimtelijke ordening is dan ook een belangrijke bevoegdheid van de gemeenten. De (lokale) besturen beschikken bij de uitoefening van deze bevoegdheid over heel wat instrumenten, gesteund op drie pijlers:

1. planning;

2. vergunningverlening;

3. handhaving.

 

Zonder een doordachte en effectieve handhaving verliezen de eerste twee pijlers hun belang en wordt aan hun doelen voorbijgegaan.

 

Sinds de inwerkingtreding op 1 maart 2018 van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning en het daarbij horende handhavingsbesluit, hebben de gemeenten een aantal mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden, gekregen voor de organisatie en uitoefening van een effectief en doortastend (bestuurlijk)handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening. Dit kan gemeentelijk, maar ook intergemeentelijk ingevuld worden.

 

Op vraag van verschillende lokale besturen en rekening houdend met het voormelde wettelijk kader, heeft IGEAN een eerste voorstel uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen voor de handhaving RO. IGEAN wenst een intergemeentelijk team samen te stellen bestaande uit Intergemeentelijke Verbalisant(en) (IGV) en Intergemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur(s) (IGSI) die kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten.

 

Dit voorstel werd goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 4.09.2019 en toegelicht aan de burgemeesters, de algemeen directeurs en de financieel directeurs op de ontbijtvergadering van 2.10.2019. Naar aanleiding van een verdere bevraging van enkele lokale besturen, bleek het aangewezen verschillende ondersteuningsniveaus te voorzien. Het in die zin aangepaste voorstel werd toegelicht aan de burgemeesters en de algemeen directeurs op de ontbijtvergadering van 16.01.2020.

 

Daarna werd het dossier overgemaakt aan alle lokale besturen met de vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen om principieel akkoord te gaan met het intergemeentelijk voorstel tot ondersteuning in het kader van de handhaving RO en eveneens op te geven welk(e) ondersteuningsniveau(s) hierbij gekozen worden.

 

Hieruit is gebleken dat 19 gemeenten bereid zijn om in te tekenen op de intergemeentelijke samenwerking van IGEAN ter ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening.

 

Vervolgens werd aan de geïnteresseerde gemeenten aan de hand van een Power Point presentatie verdere toelichting gegeven bij de concrete inhoud van de verschillende ondersteuningsniveaus.

 

Midden juli werd aan alle geïnteresseerde gemeenten een bundel overgemaakt met de relevante documenten voor de gemeenteraad.

 

Op basis hiervan wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen te onderschrijven en in te tekenen op de intergemeentelijke samenwerking van IGEAN ter ondersteuning van de handhaving RO en de keuze in het (de) gewenste ondersteuningsniveau(s) te bevestigen.

 

Eveneens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het Beleidsplan, houdende de visie en de prioriteiten van de gemeente inzake handhaving RO, alsook de afsprakennota goed te keuren.

 

Juridische grond

 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

- Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

- Het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening van 9 februari 2018

- Statuten IGEAN dienstverlening

- Het beleidsplan inzake handhaving ruimtelijke ordening (wordt nog opgemaakt)

- de afsprakennota voor de handhaving ruimtelijke ordening (zie bijlage)

- PPT van juni 2020 met toelichting bij de intergemeentelijke samenwerking en de concrete inhoud van de verschillende ondersteuningsniveaus (zie bijlage).

 

Argumentatie

De gemeente Hemiksem wenst in te tekenen op de intergemeentelijke samenwerking van IGEAN ter ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening.

 

Financiële gevolgen huidige beslissing

De kostprijs van de intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van de handhaving van de regelgeving op de Ruimtelijke Ordening bestaat uit de kostprijs van het intergemeentelijk team (personeelskost en werkingskosten).

De totale kosten van het intergemeentelijk team worden verdeeld over alle deelnemende gemeenten, rekening houdend met volgende parameters en de daarbij horende weging:

- 30% gelijk over alle deelnemende gemeenten

- 15% volgens aantal inwoners

- 15% volgens oppervlakte

- 40% volgens gekozen ondersteuningsniveau, waarbij:

 

niveau 1 telt voor 35%

niveau 2 telt voor 35%

niveau 3 telt voor 30%.

Bij de aanvang van de samenwerking wordt aan elke deelnemende gemeente een bedrag opgevraagd, rekening houdend met de kostenraming van het intergemeentelijk team.

Jaarlijks wordt de werkelijke kost van het intergemeentelijk team bepaald en verrekend met het reeds opgevraagde bedrag.

 

Financiële gevolgen bedragen jaarlijks14.500 EUR.

Dit bedrag werd nog niet voorzien in het budget, reeds besproken op beleidscollege van

25/4/2022 werd aangevraagd voor budgetwijziging via PEPPERFLOW op datum van 28/3/2022

 

Visum

Voor het engagement van deze beslissing is een visum van de financieel directeur vereist op heden of in de toekomst.

Visum werd aangevraagd op 05/05/2022  en verkregen op 05/05/2022 met voorwaarden (budgetwijziging nodig).

 

BESLUIT

20 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het beleidsplan voor de handhaving ruimtelijke ordening, houdende de visie en de gemeentelijke prioriteiten en keurt dit goed.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening evenals van de concrete inhoud van de verschillende ondersteuningsniveaus zoals opgenomen in de PPT van juni 2020.

 

Artikel 3

De gemeenteraad tekent in op de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening en keurt de daarbij horende afsprakennota goed. Gemeenteraadsbeslissing handhaving RO 3

 

Artikel 4

De gemeente zal beroep doen op het intergemeentelijk team van IGEAN in het kader van de handhaving voor de ruimtelijke ordening voor volgende ondersteuningsniveaus:

 

niveau 1, 2 én 3 OF niveau 2 én 3

 

˜ Niveau 1: zachte handhaving

 

Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het voorbereiden en opstellen van raadgevingen en aanmaningen. Dit gebeurt aan de hand van het bijhorende dossier en de concrete feitelijke situatie.

 

˜ Niveau 2: opmaak PV of verslag van vaststelling

 

Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente van zodra de vaststellingen van stedenbouwkundige overtredingen dienen te worden geformaliseerd in een proces-verbaal of in een verslag van vaststelling, al dan niet met stakingsbevel.

 

˜ Niveau 3: bestuurlijke en (straf)rechtelijke handhaving

 

Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het uitwerken en opleggen van herstelgerichte maatregelen en herstelvorderingen, minnelijke schikkingen, …en dit zowel in het bestuurlijke als in het strafrechtelijke traject.

 

Opmerking: IGEAN neemt in voorliggend voorstel geen taak op in een eventuele procedure voor de burgerlijke rechtbank.

 

Artikel 5

Twee ondertekende exemplaren van deze beslissing zullen bezorgd worden aan IGEAN.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 3 - Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen Sociale bouw- en kredietmaatschappij ARRO Antwerpen

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Brief van Sociale bouw- en kredietmaatschappij ARRO Antwerpen van 11 april 2022

 

Feiten en context

Er moet een vertegenwoordiger aangeduid worden voor de algemene vergaderingen en dit voor de verdere legislatuur.

De algemene vergadering heeft plaats op 14 juni 2022 :

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het bijzonder verslag met betrekking tot het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap en de klachtenrapportering;

2. Kennisname van het verslag van de commissaris;

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 en de winstverdeling;

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

5. Nazicht mandaten bestuurders;

6. Beëindiging mandaat commissaris en benoeming van nieuwe commissaris en vaststellen van de bezoldiging;

7. Varia

 7.1. De woonmaatschappij

 

Juridische grond

Statuten van Sociale bouw- en kredietmaatschappij ARRO Antwerpen

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Het college beslist schepen Stefan Van Linden aan te duiden als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van ARRO Antwerpen.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

BESLUITAanduiden Van Linden StefanNa geheime stemming:

16 stemmen voor

4 stemmen tegen

 

Enig artikel :

De gemeenteraad beslist:

Schepen Stefan Van Linden, Antwerpsesteenweg 159 - 2620 Hemiksem

aan te duiden als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van ARRO Antwerpen en dit voor de verdere legislatuur.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 4 - Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering op 8 juni 2022 van IVEBICA

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 waarbij schepen Kristien Vingerhoets, raadsleden Nicky Cauwenberghs en Annick De Wever aangeduid werden als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

        Beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2019 waarbij raadslid Kris Verbeeck wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen tvv Nicky Cauwenberghs

        Mail van IVEBICA van 2 mei 2022 over de dagorde van de algemene vergadering op 8 juni 2022

 

Feiten en context

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van 8 juni 2022:

 

1. Vaststelling van het aantal aanwezige aandelen

2. Samenstelling van het bureau

3. Vervanging raadslid

4. Jaarverslag 2021 van de raad van bestuur

5. Controleverslag van de commissaris

6. Goedkeuring van de jaarrekening 2021

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

8. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering

 

Schepen Annick De Wever en raadsleden Kristien Vingerhoets en Kris Verbeeck werden reeds aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.

Het mandaat van deze vertegenwoordigers dient te worden vastgelegd.

 

Juridische grond

        Statuten van Ivebica

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 regelt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

2 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de algemene vergadering van 8 juni 2022.

 

Artikel 2

De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 5 - Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering op 9 juni 2022 van Water-Link

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 waarbij raadslid Rodney Talboom aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

        Mail van Water-Link van 2 mei 2022 vermeldt de dagorde voor de algemene vergadering op 9 juni 2022

 

Feiten en context

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van 9 juni 2022:

 

1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2O2í-

2. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar

afgesloten op 31 december 2021

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021;

4. Bestemming van het resultaat

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris

7. Herbenoeming commissaris-revisor

8. Benoeming nieuw lid Raad van Bestuur

9. Beslissing tot oprichting en deelneming Water-Kracht (inclusief kennisname verslag Raad van

Bestuur, goedkeuring van oprichtingsdocumentatie en voordracht bestuurders)

10. lncentive aan het personeel

11. Varia en mededelingen

 

Rodney Talboom werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.

Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.

 

Juridische grond

        Statuten van Water-Link

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 regelt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

2 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2022.

 

Artikel 2

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 6 - Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering op 21 juni 2022 van Farys/TMVS

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 waarbij schepen Caroline Van Vracem  aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

        Beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2020 waarbij schepen Jo Van Havere aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur tvv Caroline Van Vracem

        Brief van Farys/TMVS van 5 april 2022 vermeldt de dagorde voor de algemene vergadering op 21 juni 2022

 

Feiten en context

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van 21 juni 2022 :

 

1. Toetreding van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021

4. Verslag van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021 b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Actualisering presentievergoeding

8. Statutaire benoemingen

9. Aanstelling commissaris

Varia

 

Schepen Jo Van Havere werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.

 

Juridische grond

•De statuten van Farys/TMVS

•Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

2 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2022.

 

Artikel 2

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

 

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt gemaild aan 20220621AVTMVS@farys.be.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 7 - Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering op 17 juni 2022 van Vlotter

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 - regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2019 waarbij raadslid Rodney Talboom aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

        Brief van Vlotter van 26 april 2022 vermeldt de dagorde voor de algemene vergadering op 17 juni 2022

 

Feiten en context

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van 17 juni 2022:

 

 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het maatschappelijk jaar 2021
 2. Verslag van de commissaris-revisor over het maatschappelijk jaar 2021
 3. Jaarrekening 2021 - toekenning winst/ontneming aan beschikbare reserves - goedkeuring
 4. kwijting bestuurders en commissaris-revisor
 5. aanstelling revisor

 

Raadslid Rodney Talboom werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.

Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.

 

Juridische grond

        Statuten van Vlotter

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 regelt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

2 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de algemene vergadering van 17 juni 2022.

 

Artikel 2

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 8 - Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering op 24 juni 2022 van Igean dienstverlening

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 waarbij raadslid Jill Van Wijnsberghe aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

        Mail van Igean dienstverlening van 4 mei 2022 vermeldt de dagorde voor de algemene vergadering op 24 juni 2022

 

Feiten en context

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van 24 juni 2022:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.

 

Raadslid Jill Van Wijnsberghe werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.

Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.

 

Juridische grond

        Statuten van Igean dienstverlening

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 regelt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

2 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2022.

 

Artikel 2

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 9 - Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone algemene vergadering op 24 juni 2022 van Igean milieu & veiligheid

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 waarbij raadslid Jill Van Wijnsberghe aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

        Mail van Igean milieu & veiligheid van 4 mei 2022 vermeldt de dagorde voor de algemene vergadering op 24 juni 2022

 

Feiten en context

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van 24 juni 2022:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.

5. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités.

 

Raadslid Jill Van Wijnsberghe werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.

Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.

 

Juridische grond

        Statuten van Igean milieu & veiligheid

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 regelt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

2 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2022.

 

Artikel 2

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 10 - Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering op 24 juni 2022 van PIDPA

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2019 waarbij burgemeester Luc Bouckaert aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur

        Mail van PIDPA van 22 april 2022 - dagorde voor de algemene vergadering op 24 juni 2022

 

Feiten en context

Op vrijdag 24 juni 2022 om 11.30 u organiseert Pidpa een algemene vergadering.

 

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt :

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2021

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris

6. Toetredingen/uitbreidingen van opdracht

7. Benoemingen

8. Presentiegeld voorzitter – voorstel aanpassing cfr. artikel 448 DLB

9. Verlenging mandaat commissaris

10. Varia

a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – mondelinge toelichting ter vergadering

b) Vragen van vennoten

11. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering

 

Burgemeester Luc Bouckaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.

Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.

 

Juridische grond

        statuten van PIDPA

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 regelt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije jaar 2021. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: toetredingen en/of uitbreidingen van de opdracht van Pidpa bij verschillende gemeenten, benoemingen, aanpassing van het presentiegeld voor de voorzitter van de raad van bestuur en de verlenging van het mandaat van de commissaris.

 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

 

 

 

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

2 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit) en Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)

 

De gemeenteraad beslist :

 

Artikel 1: Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021, de jaarrekening over het boekjaar 2021 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

 

Artikel 2: Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2021, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3:  Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.

 

Artikel 4:  Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.

 

Artikel 5:  Goedkeuring wordt verleend aan het aanpassen van het presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

Artikel 6:  Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging van het mandaat van de commissaris.

 

Artikel 7: Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 24 juni 2022, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

 

Artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 11 - Vraag Open Vld - rattenplaag Statiestraat

 

Vraag: Rattenplaag Statiestraat

 

Buurtbewoners melden ons dat er regelmatig ratten gespot worden in de Statiestraat. We weten dat hierover een 3-tal weken ook al een officiële melding is gemaakt via het meldingsformulier en dat het probleem gekend is bij de gemeente. Men was toen bezig het zoeken van een oplossing.

 

 1. Is deze oplossing ondertussen al gevonden?
 2. Welke tussentijdse oplossingen/maatregelen zijn er getroffen om dit probleem (tijdelijk) toch al aan te pakken?

Antwoord gegeven door: Jenne Meyvis

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 12 - Vraag Open Vld - processierupsen

 

Vraag: Processierupsen

 

De seizoen van de processierupsen komt stilaan op gang. In het verleden is deze ook op verschillende plaatsen binnen onze gemeente gespot.

 

 1. Zijn er acties die de gemeente preventief doet om te voorkomen dat dit beestje overlast veroorzaakt naar onze inwoners toe?

Antwoord gegeven door: Jenne Meyvis

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 13 - Vraag Open Vld - openingsuren gemeentehuis - werken op afspraak

 

Vraag: Openingsuren gemeentehuis - werken op afspraak

 

De corona crisis heeft de digitalisering van de dienstverlening in het algemeen een boost gegeven. In vele gevallen was het overschakelen naar een digitale dienstverlening of een dienstverlening op afspraak de enige optie op dat moment.

Ook onze meerderheid sprong mee op de digitale trein: het E-loket werd uitgebreid, de onthaalzuil in het gemeentehuis werd geïntroduceerd en het werken op afspraak bij verschillende gemeentelijke diensten werd ingevoerd. Een digitale dienstverlening kan zeker een aanvulling zijn op de reeds bestaande dienstverlening indien deze opgebouwd wordt volgens de juiste principes. Er werden ons echter enkele bezorgdheden gemeld waarop we graag een antwoord zouden ontvangen:

 

 1. Het werken op afspraak is de regel geworden nu. Alle diensten werken op afspraak! Vrij aanmelden is nergens meer mogelijk.

        Waarom is er radicaal gekozen voor deze manier van werken en is er nergens geen vrij inloopmoment meer voorzien?

 

 1. Een afspraak maken kan of online of via het onthaal of telefonisch. Deze laatste optie is echter voor alle diensten enkel beschikbaar in de voormiddag.

        Waarom is er enkel de mogelijkheid om in de voormiddag telefonisch een afspraak te maken?

        Waarom wordt deze mogelijkheid niet diverser aangeboden?

 

 1. Voor het maken van een online afspraak is het verplicht een emailadres in te geven. Niet alle inwoners beschikken over een emailadres!

Het invulformulier werpt dus een digitale drempel op voor inwoners.

        Waarom is er de verplichting tot het invoeren van een emailadres?

        Wordt dit emailadres enkel gebruikt voor de afspraakbevestiging?

        Kan dit niet aangepast worden naar of email of gsm ifv puur de afspraakbevestiging?

 

 1. Online een afspraak maken is voor sommige inwoners zeker een meerwaarde. Echter werd ons gemeld dat de mogelijkheden voor werkende inwoners erg beperkt zijn.

We namen de proef op de som en probeerde een afspraak vast te leggen buiten de kantooruren om een nieuwe E-ID aan te vragen na verlies, een EID af te halen… Jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd een afspraak vast te leggen.

 

        De agenda blijkt niet langer open te staan dan de komende 2 weken. Is dit standaard zo? Waarom is dit?

 

        Het is voor een inwoner dus niet mogelijk om op voorhand/op langere termijn een afspraak te plannen (bv. om een vervallen ID document te vervangen) Waarom wordt deze optie niet geboden?

 

        Voor bepaalde aanvragen is het noodzakelijk om oude documenten, foto’s… mee te brengen. We merken in de afspraaksystemen van andere lokale besturen dat deze vermelding nog een keer extra onder de aandacht wordt gebracht.

zie voorbeeld:

Kan deze herinnering ook toegevoegd worden in het systeem dat Hemiksem gebruikt?

 

        Bij onze test blijken er geen afspraken meer open te staan na de kantooruren. Hoe kan dit? Zijn er wel voldoende afspraken buiten de kantooruren beschikbaar?

 

 1. De mogelijkheden die er zijn voor werkend ouders om Kids-ID aan te vragen zijn zeer beperkt. De kinderen moeten namelijk aanwezig zijn op de afspraak! Niet elke ouder is op woensdagnamiddag thuis of kan zijn kinderen om 15.30u aan de schoolpoort afhalen en dan voor 16.00u naar het gemeentehuis snellen… Enkel de avondopening is dan een optie voor deze ouders.

        Gezien er op het moment van het indienen van deze vragen geen enkel avondmoment meer beschikbaar was voor deze ouders, kan de kids-ID dus niet aangevraagd worden tenzij de ouders een dag verlof nemen. Welke alternatieven worden er geboden aan deze ouders?

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 14 - Vraag Open Vld - BKO Merelhofke

 

Vraag: BKO Merelhofke

 

Al zeker sinds 2013 maar waarschijnlijk al langer was de BKO/Merelhofke op schooldagen geopend van 06.30u in de ochtend en tot 18.30u in de avond.

Tijdens de corona- periode is de aanpassing doorgevoerd om de opvang opnieuw in de scholen te organiseren. Naar aanleiding van die aanpassing en ook de beslissing om in te zetten op een betere samenwerking tussen de buitenschoolse opvang en de vrijetijdsdienst (oa. in het kader van de vakantiewerking) werd op de gemeenteraad van maart 2021 een wijziging in het huishoudelijk en retributiereglement geagendeerd.

In deze wijziging zat ‘plots’ ook een wijziging in de openingsuren van het Merelhofke dat vanaf dan pas zou opengaan om 07.15u ipv 06.30u en om 18.00u zou sluiten ipv om 18.30u. Ons raadslid maakte toen reeds terecht de bedenking of deze uren wel voldoende zouden zijn.

 

Ondertussen bereiken ons signalen dat de huidige openingsuren inderdaad té beperkt blijken te zijn voor verschillende ouders, zeker nu meer en meer bedrijven hun werknemers oproepen om terug meer aanwezig te zijn op de werkvloer.

Zelf heb ik ook al enkele malen- wanneer ik dan een keer het openbaar vervoer wil nemen- creatieve oplossingen moeten zoeken omdat ik niet terecht kon binnen de huidige openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang.

 

 1. Waarom is er in eerste instantie gekozen deze uren te beperken?
 2. Is het bestuur zich bewust van deze signalen? Zijn deze ook al bij het bestuur terecht gekomen?
 3. Indien niet, hoe kunnen ouders dit het beste melden?
 4. Kan er gekeken worden om de openingsuren van de BKO alsnog terug uit te breiden?

Antwoord gegeven door: Stefan Van Linden

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 15 - Vraag N-VA - verzakkingen Bredestraat tgv ondergrondse boringen

 

1)Verzakkingen Bredestraat tgv ondergrondse boringen:

Feiten :

Op 15/01/20 vinden er verzakkingen plaats in woningen in de Bredestraat en op de openbare weg. Ondergrondse boringen van Elia (die nooit werden aangemeld) passeren op dat moment de woningen.

Ondanks de melding door bewoners dat bijkomende schade mogelijk is, wordt er toch opnieuw verder geboord, en op 17/01/20 wordt er duidelijke bijkomende schade veroorzaakt aan de weg, het voet- en fietspad en de woningen. Foto’s kunnen dit bewijzen. Er ontstaat ook een enorme gaslek en een grote ramp wordt gelukkig door de bewoners verijdeld door het juist ingrijpen. De werken worden dan stilgelegd.

Op de vergadering van 13/02/20 met alle betrokkenen (dus ook de burgemeester, technische dienst, noodplanningscoördinator, politie, brandweer, en alle betrokken firma’s) meldt de firma die de boringen uitvoert uitdrukkelijk dat bij het verderzetten van de boringen het veroorzaken van bijkomende schade NIET uit te sluiten is.
Ondanks protest van de bewoners of er dan woningen eerst onbewoonbaar moeten worden verklaard, en of er dan eerst slachtoffers moeten vallen, beslist men dat er verder geboord zal worden.

Op 13/02/20 worden de boringen dan toch opnieuw hervat. De burgemeester gaf toen als argument dat een open gleuf niet mogelijk zou zijn met het drukke verkeer. Eigenaardig genoeg kon de straat wel enorm lang afgesloten blijven in aug. en sept. 2021 voor de heraanleg van het kruispunt met de  Arendweg en aansluitend voor het herstellen van de schade aan de asfalt ten gevolge van de boringen.

Op 16/03/20 wordt er dan toch opnieuw schade vastgesteld in woningen en op de openbare weg thv huisnummers 173 tem 179.
De werken worden niet gestopt omdat alles moet afgewerkt zijn voor het sluiten van de grenzen door covid.

 

 

Vragen:

1) Wie heeft beslist om de plannen voor het uitvoeren van deze werken te veranderen (aangekondigde open gleuf werden ondergrondse boringen)?
Wij vinden nergens in collegeverslagen of andere documenten de toelating van de gemeente om deze boringen te mogen uitvoeren.

2) Hoe komt het dat de betrokken bewoners van de omliggende woningen hier niet van op de hoogte waren gebracht?

3) https://www.hln.be/hemiksem/na-barsten-in-huizen-nu-ook-barsten-in-wegdek-bredestraat-opnieuw-geteisterd-door-onverklaarbare-scheurtjes~a7321c77/

In dit persartikel werd gezegd dat er geen oorzakelijk verband kon aangetoond worden tussen de boringen en de schade aan de omliggende woningen. De gemeente heeft tgv. een dading echter wel 5000 euro compensatie gekregen van Elia voor geleden schade. Ons lijkt het logisch dat schade aan woningen hier dan ook aan gelinkt kan worden.
Was dit bedrag dan wel voldoende om alle geleden schade te vergoeden ? Want de schade aan het wegdek en voetpad bleek volgens sommige mensen toch behoorlijk groot te zijn.  Zijn er misschien nog juridische geschillen lopende ?

4) Waarom werd er nooit informatie gegeven aan de bewoners omtrent de juiste locatie en omvang van de ondergrondse boringen ? Werd er aan de buurtbewoners na dit incident enige hulp geboden in het kader van verzekeringen en dergelijke meer ?

5) Wordt er in de toekomst gedacht aan het vermijden van een mogelijke herhaling van dergelijke incidenten ? Worden buurtbewoners nu op de hoogte gebracht als Elia in hun straat boringen komt uitvoeren ?
 

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 16 - Vraag N-VA - publicatie activiteiten politieke verenigingen

 

2) Publicatie activiteiten van politieke verenigingen

Vroeger werden alle activiteiten en evenementen van elke vereniging gepubliceerd in het blad ‘Info Hemiksem’ , inclusief deze van politieke partijen. Bij navraag blijkt dat in het nieuwe blad ‘Hallo Hemiksem’ geen politieke evenementen meer aangekondigd mogen worden. Zelfs niet als deze activiteit niet politiek geïnspireerd is, zoals bepaalde acties voor een goed doel.

Wie heeft deze beslissing genomen ? Waarom werd deze beslissing genomen ?
Wij zouden willen vragen een onderscheid te maken in bepaalde activiteiten van politieke partijen, bijvoorbeeld :
Een activiteit met een politiek gastspreker : niet publiceren in het blad
Een activiteit voor een goed doel waarbij de partij niet centraal staat : wel publiceren in het blad (bv. verkoop tvv. Kom op tegen kanker)
Wij vinden dat hier enige nuancering noodzakelijk is en verzoeken dan ook om een aanpassing van deze regels.

Antwoord gegeven door: Luc Bouckaert

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 17 - Vraag N-VA - tekort aan tandartsen en huisartsen

 

3) Tekort aan huisartsen en tandartsen

We hebben dit probleem reeds eerder aangekaart in de gemeenteraad. Ondertussen is gebleken dat het probleem alleen maar erger aan het worden is in gans Vlaanderen. Ook in Hemiksem, door de toename van het aantal inwoners nu en in de toekomst.
Via VLAIO (Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen) kan wie een huisartsenpraktijk opstart daarvoor een renteloze lening aanvragen. Men kan ook subsidies krijgen voor administratief personeel.
Kan de gemeente ook ondersteuning aanbieden zodat onze inwoners voldoende eerstelijnszorg kunnen krijgen ?
Wij willen opnieuw aandringen op een vestigingspremie voor nieuwe huisartsen zoals bv. ook in de gemeente Schelle het geval is.

Antwoord gegeven door: Annick De Wever

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 18 - Vraag Hemiksem Vooruit - glascontainer omgeving Schoolplein

 

Vraag 1 : Glascontainer omgeving Schoolplein

Tijdens de gemeenteraad van 15 februari stelde Hemiksem Vooruit al de vraag om in de omgeving van het Schoolplein een glascontainer te plaatsen. Omdat het hier veelal oudere en hulpbehoevende bewoners betreft die moeilijker hun glas richting recyclagepark of naburige glascontainer kunnen brengen, ging de bevoegde schepen bekijken waar en wanneer een glascontainer kon geplaatst worden want er was nog budget.  Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.

Graag een stand van zaken

Antwoord gegeven door: Jenne Meyvis

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 17/05/2022

 

GR - 17/05/2022 - Secretariaat - 19 - Vraag Hemiksem Vooruit - toename sluikstort

 

Vraag 2 : Toename sluikstort

In het containerpark van Hemiksem kunnen sinds 1 mei enkel nog gratis fracties aangeboden worden. Naast het enorme ongenoegen van de bevolking is de vrees van Hemiksem Vooruit en vele anderen uitgekomen. Op verschillende plaatsen is er een toename van sluikstort. Diverse klachten werden al overgemaakt aan de politie al dan niet met de nodige camerabeelden. Ook bij de ‘witte tornado’s’ horen we dezelfde geluiden.

        Hoeveel meldingen kreeg de administratie binnen vanaf de wijziging in de fracties tot nu?

        Welke maatregelen worden er genomen om het toenemende sluikstort te ontmoedigen of tegen te gaan?

Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.

Antwoord gegeven door: Jenne Meyvis

 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2022