Gemeente HEMIKSEM
Zitting van 21/06/2022

 

 

Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester

Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&V-groen), schepenen

Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), voorzitter

Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD), raadsleden

Kirsten Van Meirvenne, algemeen directeur

 

Verontschuldigd

Thierry Moeskops (N-VA), raadslid

 

Vanaf punt 3 verlaat Jill Van Wijnsberghe, raadslid de zitting.

Vanaf punt 13 vervoegt Jill Van Wijnsberghe, raadslid de zitting.

 

Overzicht punten

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Financiële dienst - 1 - Vaststellen jaarrekening 2021

 

MOTIVERING

De financieel directeur is aanwezig voor toelichting bij dit besluit.

 

Voorgeschiedenis

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Opmaak nieuw beleidsplan periode 2020-2025

 

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art. 41 lid 2, 3° en art. 249 DLB.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

 

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

 

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassingen van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

Ministerieel Besluit van 8 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Advies

§ 1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

 

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

 

§ 2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.

 

§ 3. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

 

De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

 

§ 4. Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.

 

Argumentatie

zie teksten in bijlage

 

Financiële gevolgen

zie schema's in bijlage

De gemeente en haar OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde jaarrekening.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast, met volgende kerncijfers:

 

Artikel 2 - gemeente

Exploitatiesaldo 2021: 3.500.390 euro

Investeringssaldo 2021: -2.198.796 euro

Financieringssaldo 2021- 2025: 450.911euro

 

Gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2021: 1.752.505 euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 13.467.914 euro

 

Autofinancieringsmarge 2021: 3.420.476 euro

 

Artikel 3 - ocmw

Exploitatiesaldo 2021: -45.609 euro

Investeringssaldo 2021: -477.928euro

Financieringssaldo 2021- 2025: 0 euro

 

Gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2021: -523.537euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 2.167.263 euro

 

Autofinancieringsmarge 2021: -45.609 euro

 

Artikel 4 - geconsolideerd

Exploitatiesaldo 2021: 3.454.781 euro

Investeringssaldo 2021: -2.676.724 euro

Financieringssaldo 2021- 2025: -450.911 euro

 

Gecumuleerd resultaat: 18.900.524 euro

Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 15.635.176 euro

 

Autofinancieringsmarge 2021: 3.454.781 euro

 

Artikel 5 - Kwijting

De gemeenteraad verleent kwijting aan de Financieel directeur voor de opmaak van de jaarrekening 2021.

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Organisatiebeheersing - 2 - Verslag Organisatiebeheersing

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Beslissing GR van 16/10/2007 en 22/4/2014 waarbij zij zich akkoord verklaarden met het door de algemeen directeur voorgesteld model van een intern  controlesysteem.

        Beslissing GR van 19/01/2016 om Protime360° als werkinstrument te gebruiken.

        Beslissing GR van 11/10/2021 om Pepperflow en Microsoft teams als werkinstrument te gebruiken ter vervanging van Protime360°

 

Feiten en context

Audit Vlaanderen legt op dat de algemeen directeur van het bestuur voor 30 juni van elk jaar een verslag moet uitbrengen over de organisatiebeheersing aan het politieke niveau.

De algemeen directeur brengt verslag uit over de activiteiten in verband met organisatiebeheersing bij gemeente en ocmw.

 

Juridische grond

Art. 219 van het decreet Lokaal Bestuur regelt de interne controle van de organisatie.

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

BESLUIT

Enig artikel

De algemeen directeur brengt verslag uit over de activiteiten in verband met organisatiebeheersing bij gemeente en ocmw.

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Secretariaat - 3 - Goedkeuring aanpassing schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen Hemiksem

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Besluit gemeenteraad van 21 januari 2020 over de goedkeuring van de aanpassing van het schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen Hemiksem

 

Feiten en context

        Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

        Meer specifieke afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de schoolraad, opgenomen in de infobrochure;

        Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord;

        Het huidige schoolreglement gewoon basisonderwijs dat goedgekeurd werd op 21/01/2020 is aan actualisatie  toe wegens gewijzigde regelgeving  en de noodzaak om sommige artikelen te verduidelijken en/of te verfijnen (gewijzigde contactgegevens e.d.m.);

        Een wijziging van het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving,

        Het model schoolreglement van de Onderwijsvereniging van de Steden en Gemeenten dient als basis voor het schoolreglement gewoon basisonderwijs;

 

Juridische grond

        Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 37 bis§2 , 20, 13, 27 bis §2, 14/0, 14/1,53 en 11 quater §3 en §4;

 

Argumentatie

Het huidige schoolreglement goedgekeurd op 21 januari 2020 dient te worden geactualiseerd.

De gemeenteraad moet het schoolreglement goedkeuren.

 

BESLUIT

15 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

4 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit) en Bert Cools (VLAAMS BELANG)

 

De gemeenteraad beslist :

 

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs vastgesteld door de gemeenteraad van

21 januari 2020, wordt opgeheven.

 

Artikel 2

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt vastgesteld.

 

Artikel 3

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien

bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders,

die ondertekenen voor akkoord.

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Vrije tijd - 4 - Goedkeuren procedure opportuniteitsadvies kinderopvang vanaf 1 januari 2022

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

Feiten en context

Het lokaal bestuur krijgt een uitgebreide rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang.

 

Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

        de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)

        de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente

        een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie

  

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen. De regelgeving voorzag vroeger al dat een organisator een advies moest vragen aan het lokaal bestuur over de vergunningsaanvraag voor een kinderopvanglocatie. De adviesrol wordt nu versterkt.

Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over de opportuniteit van de opvang en dat dit advies bij een aanvraag vergunning moet toegevoegd worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan

 

Advies

Positief advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) dd. 4 mei 2022.

 

Argumentatie

Het lokaal bestuur zal aan de hand van 3 kwalitatieve criteria een ontwerpadvies formuleren.

 

Financiële gevolgen huidige beslissing

Geen enkel financieel gevolg noch op heden, noch in de toekomst.

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om voldoende kinderopvang op het grondgebied
Hemiksem te voorzien. Het zorgt ervoor dat ouders arbeid en gezin kunnen combineren, helpt
de activeringsdoelstelling van een OCMW mee te realiseren en draagt bij tot de ontwikkeling
van jonge kinderen.
Het lokaal bestuur zet in op het geven van een goed advies aan ondernemers in de kinderopvang. Een kwaliteitsvol opportuniteitsadvies geeft een goed inzicht in de lokale context zodat een startende organisator weet waaraan hij/zij begint. Door het geven van dit advies is er een eerste contact waardoor meer actieve samenwerking mogelijk wordt.

BESLUIT

15 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

4 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit) en Bert Cools (VLAAMS BELANG)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

om de procedure opportuniteitsadvies + criteria goed te keuren.

 

Procedure opportuniteitsadvies vanaf 1 januari 2022


Toelichting

Waarom een opportuniteitsadvies? Rol van het lokaal bestuur:

 

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om voldoende kinderopvang op het grondgebied
Hemiksem te voorzien. Het zorgt ervoor dat ouders arbeid en gezin kunnen combineren, helpt
de activeringsdoelstelling van een OCMW mee te realiseren en draagt bij tot de ontwikkeling
van jonge kinderen.

Het lokaal bestuur zet in op het geven van een goed advies aan ondernemers in de kinderopvang. Een kwaliteitsvol opportuniteitsadvies geeft een goed inzicht in de lokale context zodat een startende organisator weet waaraan hij/zij begint. Door het geven van dit advies is er een eerste contact waardoor meer actieve samenwerking mogelijk wordt.
 

Procedure

 

1) Kennismakingsgesprek tussen organisator en lokaal bestuur

 

Iedereen die met kinderopvang wenst te starten, een initiatief gaat verhuizen of uitbreiden,
wordt gevraagd een (kennismakings-)gesprek te maken met het lokaal bestuur. Dit doe je door contact op te nemen met coördinator kinderopvang via loketkinderopvang@hemiksem.be .

 

Tijdens dit gesprek worden o.a. volgende zaken samen in kaart gebracht:
- Hoe wordt er samengewerkt met het lokaal bestuur: deelname digitaal loket kinderopvang en lokaal overleg kinderopvang. Wat zijn de belangrijkste lokale klemtonen.
- Waar zijn er verbindingen mogelijk met andere sociale spelers bv. Huis van Het Kind,
buitenschoolse opvang en activiteiten, onderwijs,…
- Wat is de visie en ervaring van de organisator op vlak van kinderopvang.
- Maximale doorverwijzing ter ondersteuning o.a.: Opgroeien, hoe starten te ondernemen (starterswijzer), kennis laten maken met andere opvanginitiatieven op het grondgebied.
- Bespreking van de verdere procedure.

 

Het is belangrijk dat de opstart, uitbreiding of verhuis van opvangplaatsen plaatsvindt in vergunde panden met beperkte mobiliteitsimpact. Beide zijn afhankelijk van de grootte van het nieuwe of verhuisde opvanginitiatief. Volgende zaken brengt de initiatiefnemer in kaart bij de dienst Omgeving om een positief advies te bekomen, dit doe je door een afspraak in te plannen via omgeving@hemiksem.be .

2) Aanvraag voor opportuniteitsadvies indienen

 

Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal
bestuur voor:

        de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)

        de verhuis van een bestaande locatie binnen een gemeente

        een aanzienlijke uitbreiding met min. 9 plaatsen van een locatie (niet voor een
uitbreiding tot 8 plaatsen)

 

De organisator zal dit advies toevoegen bij de aanvraag van een vergunning kinderopvang aan het Agentschap Opgroeien.

 

Wanneer de organisator zicht heeft op een vermoedelijke startdatum kan hij/zij een aanvraag bezorgen via mail aan de coördinator kinderopvang via loketkinderopvang@hemiksem.be .

 

De aanvraag bevat volgende gegevens:

        Naam van de locatie

        Adres van de locatie

        Contactgegevens (naam, telefoonnummer, mail van de verantwoordelijke)

        Aantal mogelijke plaatsen

        Intenties t.a.v. IKT plaatsen

        Intenties t.a.v. samenwerking met lokaal bestuur

        Deelname Lokaal Overleg Kinderopvang

        Deelname Lokaal Loket Kinderopvang

        Datum waarop het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden

        Bevestiging positief advies dienst Omgeving
 

3) Aanvraag behandelen

 

Het lokaal bestuur zal aan de hand van 3 kwalitatieve criteria een ontwerpadvies formuleren.
Dit ontwerpadvies wordt voorbereid door de coördinator kinderopvang en schepen bevoegd voor kinderopvang. Het ontwerpadvies wordt neergeschreven in het aanvraagdocument.

Het ontwerpadvies wordt overgemaakt aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Het LOK kan  nog eventuele aanpassingen aan het ontwerpadvies suggereren. Het ontwerpadvies, eventueel aangepast op basis van de opmerkingen vanuit het LOK, wordt vervolgens geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen dat het advies finaal zal goedkeuren. Deze collegebeslissing wordt tenslotte teruggekoppeld aan de organisator.
 

4)  Terugkoppeling en het hoorrecht

 

De organisator zal binnen 30 kalenderdagen na aanvraag een advies ontvangen via mail.
De organisator heeft dan 30 kalenderdagen de tijd om al dan niet een opmerking te formuleren
bij het advies of gebruik te maken van het hoorrecht. Dit wordt via mail bezorgd aan loketkinderopvang@hemiksem.be zodat er een gesprek kan gepland worden.

Het hoorrecht is een recht om gehoord te worden, geen bezwaarprocedure. De organisator zal gehoord worden door de personen die het advies geformuleerd hebben nl. de coördinator kinderopvang en schepen bevoegd voor kinderopvang. Op basis van dit gesprek kan het advies nog worden aangepast en wordt het opnieuw geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring. 

 

Vragen of onduidelijkheden?
Neem gerust contact op met de coördinator kinderopvang via loketkinderopvang@hemiksem.be of 03 288 26 20.

 

Timing van advies

 

STAP

TIMING

Ontvangst

 

Ontvangstmelding

Binnen 5 werkdagen na ontvangst.

Advies LOK

Ten laatste binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. Indien er in deze periode geen fysiek LOK is gepland, zal de vraag voor advies per mail gebeuren. Dit kan doordat het LOK reeds de algemene criteria heeft goedgekeurd.

Collegebeslissing

Ten laatste binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

Terugkoppeling advies

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

Inroepen hoorrecht

Vanaf het moment van indiening kan de organisator het hoorrecht inroepen. Dit kan ten laatste 30 kalenderdagen na de terugkoppeling van het advies.

 

Kader voor opmaak opportuniteitsadvies vanaf 1 januari 2022


Criterium 1: Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur.

 

Kinderopvang bouw je samen: een lokaal beleid kinderopvang geef je vorm met alle betrokken partners. Samen betekent vertrekken vanuit gelijkwaardigheid tussen lokaal bestuur en
aanbieders en met respect voor de diversiteit van organisatoren kinderopvang. Lokale netwerken zijn een heel belangrijke hefboom in het realiseren van de doelstelling om de toegankelijkheid van het kinderopvangaanbod te versterken.

 

Kennismakingsgesprek
De procedure voor de aanvraag van een opportuniteitsadvies start bij een kennismakingsgesprek tussen organisator en lokaal bestuur (zie punt 1 van de procedure). Hier wordt het startschot gegeven van de samenwerking en betrokkenheid van de organisator.

 

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
De organisator neemt actief deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
We wensen dit samen te doen, met alle organisatoren rond de tafel zodat er gedragen beslissingen genomen kunnen worden. Ook het uitwisselen van kennis en expertise vinden we belangrijk in het LOK. Dit kan alleen maar bijdragen aan een kwalitatieve kinderopvang in onze gemeente. Tijdens het overleg zijn er verschillende partners aanwezig in kader van kinderopvang: opvanginitiatieven, KOBO, intersectoraal medewerker Opgroeien, Huis van Het Kind, buitenschoolse kinderopvang, directies scholen, ouderraad, vrijetijdsdienst, Ivebica. Het LOK organiseert minstens 2x per jaar een overleg.

 

Lokaal Loket Kinderopvang (LLKO)
Het Lokaal Loket Kinderopvang functioneert als een netwerk waarin het lokaal bestuur, de kinderopvangvoorzieningen, het Huis van Het Kind en organisaties die gezinnen ondersteunen allemaal betrokken zijn en zo goed mogelijk samenwerken. Door de samenwerking kan de
lokale situatie van vraag en aanbod inzake kinderopvang beter in kaart worden gebracht.

Het lokaal bestuur maakt gebruik van het digitaal platform Opvang.Vlaanderen waarbij alle organisatoren kinderopvang (baby's en peuters) in de gemeente zijn aangesloten.
Alle opvangvragen van ouders en toeleiders voor kinderen met opvangnood moeten worden geregistreerd en behandeld via deze applicatie. Het LLKO organiseert minstens 1x per jaar een overleg om afspraken te maken over samenwerking en bijsturingen te doen.

Een organisator die een opportuniteitsadvies aanvraagt gaat akkoord om gebruik te maken van het digitaal loket.

 

Toetsing in het advies

 

Er wordt geschetst of de (kandidaat)organisator een kennismakingsgesprek heeft gevoerd met
het lokaal bestuur zoals neergeschreven in de procedure. Een eerste contact is zeer belangrijk
om elkaar te leren kennen en de basis te leggen tot samenwerking. Er zal advies gegeven worden naar de werking, de gewenste aanwezigheid op het LOK en het aansluiten bij het digitaal platform Opvang.Vlaanderen.


Criterium 2: Het opvanginitiatief doet inspanningen naar het inzetten en ondersteunen van kwetsbare doelgroepen en werkt mee aan het bestrijden / voorkomen van kansarmoede.

 

Een kwaliteitsvolle kinderopvang investeert in de ontwikkeling van de nieuwe generatie. Zorg voor burgers start bij de allerkleinsten. Heel wat onderzoek toont aan dat als jonge kinderen voldoende gebruik maken van voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en kleuterschool), dit positieve gevolgen heeft voor alle domeinen van hun ontwikkeling en dat die positieve gevolgen tot ver in
het secundair onderwijs zichtbaar blijven. Op die manier draagt de kinderopvang in grote mate bij tot gelijke kansen van bij de start. Als lokaal bestuur vinden we het belangrijk om in te zetten op een warme transitie van thuis of opvang peuters naar de kleuterschool.

 

Toetsing in het advies

 

Er zal advies gegeven worden naar inspanningen die mogelijk zijn om samen te werken met het
Huis van Het Kind, OCMW of andere welzijnsorganisaties. Ook mogelijkheden rond doorverwijzingen (financiële) ondersteuning van kwetsbare doelgroepen worden mee opgenomen in het advies. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met het subsidieniveau van het opvanginitiatief.

Wanneer het lokaal bestuur Hemiksem een subsidie kan bekomen om plaatsen volgens inkomenstarief aan te bieden, ben je bereid als organisator om in te zetten op deze opvangplaatsen.


Criterium 3: Het opvanginitiatief is toegankelijk en bereikbaar.

 

De opvanglocatie is veilig en gemakkelijk bereikbaar met de fiets, de auto, te voet of via het openbaar vervoer. Als organisator kinderopvang hou je ook rekening met de parkeermogelijkheden in de buurt. Op deze manier is de locatie vlot toegankelijk voor ouders en draag je bij tot een betere mobiliteit in de gemeente.

 

Verder wordt er ook gekeken in hoeverre het opvanginitiatief zijn plaats kan vinden in het
sociale weefsel van de buurt en de gemeente, bijvoorbeeld door in te spelen op lokale noden of banden te leggen met andere actoren in de buurt of gemeente die rond gezinnen en kinderen werken.

 

Toetsing in het advies

 

Op basis van analyse wordt inzicht geboden in 'de omgeving' van het opvanginitiatief:
- is de locatie toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar o.a. belangrijk voor kwetsbare
  doelgroepen
- bevinden er zich veel opvanginitiatieven en welke soort opvang (vaste prijs/IKT)
- welke 'sociale cohesie' is mogelijk met andere initiatieven (BKO, scholen,…)
- bevinden er zich veel jonge gezinnen
- zijn er nieuwbouwprojecten in het vooruitzicht

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Punt bijlagen/links Procedure en criteria opportuniteitsadvies.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Burgerzaken - 5 - Sociale huisvesting - Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Antwerpen-Rupel.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        In de brief d.d. 07/06/2022, die wij ontvingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen Goed Wonen.Rupelstreek en Woonpunt Schelde-Rupel wordt gevraagd om tegen uiterlijk 23 september 2022 een advies uit te brengen over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 2023 deel uit te maken van de woonmaatschappij die in het werkingsgebied, waar onze gemeente deel van uitmaakt, zal worden gevormd

        Op voorstel van het besluit van het college van burgemeester en schepenen

 

Feiten en context

In het traject naar het vormen van een eengemaakte woonmaatschappij voor het werkingsgebied tegen 1 januari 2023, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, die er pas tegen 30 juni 2023 zullen in slagen om aan alle voorwaarden tot erkenning als woonmaatschappij te voldoen, ofwel door zich zelf om te vormen tot woonmaatschappij, ofwel door een herstructurering (fusie, splitsing…) door te voeren met een andere woonmaatschappij  of met een sociale huisvestingsmaatschappij, die kan aantonen dat die zich kan omvormen tot woonmaatschappij, een verlenging van de hun erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot 30 juni 2023 bekomen. Daartoe moet zij een aanvraag indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Daarbij moet de aanvragende sociale huisvestingsmaatschappij aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 zal kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een stappenplan en een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied (art 223, §2, 2de lid van het BVR van 17/12/2022 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen).

Omdat op korte termijn ook een erkenningsaanvraag als woonmaatschappij zal moeten worden ingediend, waarbij eveneens een advies is vereist van de gemeenteraad omtrent de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering (art. 4.98 §1 3°, punt k van het BVCW van 2021), en op basis van het stappenplan al geheel duidelijk kan zijn welke SHM’s uit het werkingsgebied zich zullen omvormen tot de unieke woonmaatschappij, kan ontworpen artikel 3 van deze beslissing meteen ook dienstig zijn voor het verplichte advies van de gemeenteraad bij de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij, die binnen enkele maanden kan worden verwacht.

 

Juridische grond

Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen.

 

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW).

 

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW).

 

 

 

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

De vorming van de nieuwe woonmaatschappij is voorzien voor 01/01/2023. Om de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen te garanderen is het de beste keuze de erkenning van de SHM uit te breiden tot en met 30/06/2023. Er zal een stappenplan voorzien worden.

 

Financiële gevolgen huidige beslissing

Geen enkel financieel gevolg noch op heden, noch in de toekomst.

 

Visum

Voor het engagement van deze beslissing is GEEN visum van de financieel directeur vereist op heden of in de toekomst.

Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Antwerpen-Rupel.

BESLUIT

19 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

 

 

 

Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen Goed Wonen.Rupelstreek en Woonpunt Schelde-Rupel tot en met 30 juni 2023.

 

Artikel 2.
De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

 

Artikel 3.

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Technische dienst - 6 - Goedkeuren aanvullende verkeersreglementering betreffende parkeerverbod en fietsstraat Nieuwe Dreef

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Gemeenteraadsbesluit  van  18 september 2019 waarbij het verkeersreglement in de Nieuwe Dreef wordt goedgekeurd

        Mail van 20 april 2022 van college/Burgemeester met vraag voor parkeerverbod in de hele straat behalve in de voorziene parkeervakken, alsook het invoeren van een fietsstraat

 

Feiten en context

Op dit ogenblik wordt er nog geparkeerd langs/op de rijbaan.

Op vraag van Burgemeester wordt het parkeerbeleid in de Nieuwe Dreef aangepast;
Een algemeen parkeerverbod (behalve in de daartoe voorzien parkeervakken)

De Nieuwe dreef wordt voortaan ook een fietsstraat.

 

Juridische grond

KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer;
KB van 1 december 1975 houdende reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens;
Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer;
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 ( wijziging 21 december 2018 )
Besluit Gemeenteraad van 20/03/2012
Artikel 22novies en art. 71.2 in het verkeersreglement (ingevoerd bij wet van 10/01/2012 en KB van 4/12/2012

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er worden parkeerborden E1 geplaatst aan beide zijden van de Nieuwe Dreef.

Aan de linkerzijde worden deze alternerend met de bestaande parkeervakken geplaatst.

Borden voor Fietsstraat worden aan begin en einde geplaatst, alsook een thermoplast in het begin van de straat.

 

Financiële gevolgen huidige beslissing

Geen enkel financieel gevolg noch op heden, noch in de toekomst

 

Visum

Voor het engagement van deze beslissing is GEEN visum van de financieel directeur vereist op heden of in de toekomst.

Aanvullende verkeersreglementering betreffende parkeerverbod en fietsstraaat Nieuwe Dreef.

BESLUIT

19 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging) en Greet Jacops (OPEN VLD)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

In de Nieuwe dreef wordt een parkeerverbod ingevoerd.

 

Artikel 2
Er worden parkeerborden E1 geplaatst aan beide zijden van de Nieuwe Dreef.

Aan de linkerzijde worden deze alternerend met de bestaande parkeervakken geplaatst.

Parkeren wordt enkel nog toegestaan in de bestaande parkeervakken.

 

Artikel 3

De volledige Nieuwe Dreef wordt fietsstraat.

Borden worden geplaatst om begin en einde van de fietsstraat aan te duiden. Thermoplast symbool wordt in het begin van de Nieuwe Dreef gekleefd.

 

Artikel 4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving over gemaakt aan de Vlaamse overheid, departement mobiliteit en openbare werken, afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Technische dienst - 7 - Goedkeuren nieuw verkeersreglement Depotstraat/Kruishoevewijk

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Gemeenteraadsbesluit  van  16 juni en 24 november 1994 waarbij het verkeersreglement in de Depotstraat  wordt goedgekeurd

        Gemeenteraadsbesluit  van 18 september 2013 waarbij het verkeersreglement in de           Depotstraat wordt aangepast

        Gemeenteraadsbesluit  van  20 maart 2018 waarbij het verkeersreglement in de Depotstraat wordt aangepast

        Gemeenteraadsbesluit  van  17 december 2002  waarbij het verkeersreglement in de Kruishoevewijk wordt goedgekeurd

        mail(s) van bewoner Depotstraat nr. 9 van 9/6 en 28/6/2021

        collegebesluit 16/05/2021 goedkeuring verkeersreglement Depotstraat/Kruishoevewijk.

 

Feiten en context

Er is sprake van sluipverkeer en zwaar verkeer vanuit de Depotstraat naar de Kruishoevewijk.
Ter hoogte van Nr. 9, op de T-splitsing Depotstraat-Kruishoevewijk is de ruimte om de bocht te nemen zeer beperkt, zeker voor zwaar verkeer. (vrachtvervoer, vuilniswagen, …)

De bewoner van Nr. 9 vroeg meermaals om een oplossing om de voorgevel van zijn woning te beschermen.

Er worden verwijderbare paaltjes geplaatst aan het begin van de Kruishoevewijk, zodat er geen verkeer meer vanuit de Depotstraat in kan.

Zowel Depotstraat als Kruishoevewijk worden dan doodlopend, behalve voor fietsers, bromfietsen en voetgangers.

 

Juridische grond

        KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer;

        KB van 1 december 1975 houdende reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens;

        Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

        Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

        Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer;

        Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 ( wijziging 21 december 2018 )

        Besluit Gemeenteraad van 20/03/2012

        Artikel 22novies en art. 71.2 in het verkeersreglement (ingevoerd bij wet van 10/01/2012 en KB van 4/12/2012

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Er worden verwijderbare paaltjes geplaatst aan het begin van de Kruishoevewijk, zodat er geen (zwaar) verkeer meer vanuit de Depotstraat in kan.

Zowel Depotstraat als Kruishoevewijk worden doodlopend; er worden borden (F45B, doodlopende straat behalve voor voetganger en fietsers) geplaatst aan het begin van beide straten en op het einde van de Kruishoevewijk aan de doorgang naar Depotstraat.

De route van de vuilniswagen zal moeten gewijzigd, IGEAN wordt op de hoogte gebracht.

Inwoners van beide straten worden per brief op de hoogte gebracht.

 

Financiële gevolgen huidige beslissing

Geen enkel financieel gevolg noch op heden, noch in de toekomst.

 

Visum

Voor het engagement van deze beslissing is GEEN visum van de financieel directeur vereist op heden of in de toekomst.

Aanvullende verkeersreglementering betreffende knip in Kruishoevewijk/Depotstraat.

Enkelrichting maken van beide straten dmv wegneembare paaltjes.

BESLUIT

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging)

1 stem tegen: Greet Jacops (OPEN VLD)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist alle voorgaande beslissingen van de gemeenteraad met betrekking tot het aanvullend reglement op het verkeer in Depotstraat en Kruishoevewijk   op te heffen en te vervangen door volgende bepalingen.

Artikel 2
In de Depotstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de oneven zijde van de poort van het Abdijpark tot de ingang van huisnummer 1 en aan de even zijde van het kruispunt met de St. Bernardsesteenweg tot huisnummer 2 en van het kruispunt met de Kruishoevewijk tot huisnummer 26. De verkeersborden E1, voorzien van onderbord werden reeds geplaatst.

 

Artikel 3
Bestuurders rijdend over N148 hebben voorrang op bestuurders rijdend in alle daarop uitmondende openbare wegen. In de Depotstraat staat een verkeersbord B1.

Artikel 4
Zowel Depotstraat als Kruishoevewijk worden doodlopend.
Er worden verwijderbare paaltjes geplaatst aan het begin van de Kruishoevewijk, ter hoogte van de doorgang vanuit  de Depotstraat.
Er worden borden (F45B, doodlopende straat behalve voor voetganger en fietsers) geplaatst aan het begin van beide straten en op het einde van de Kruishoevewijk aan de doorgang naar Depotstraat.

 

Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving over gemaakt aan de Vlaamse overheid, departement mobiliteit en openbare werken, afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 21/06/2022

 

GR - 21/06/2022 - Technische dienst - 8 - Goedkeuren verkoop grond Provinciale steenweg 13-15

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad

        Aankoopakte van 02/05/2018 van de grond Sie B nr 38/X/11 door Chaibi Soumaya voor een bedrag van € 47.000 voor 166,m².

        Opmetingsplan van 30/10/2019, opgesteld door landmeter-expert Thibaud Den Hartigh.

        Mail van 16/06/2020 waarin de eigenaar van het perceel Provincialesteenweg 17 het deel (in geel aangeduid op het eerste opmetingsplan) van perceel Sie B nr 38/W/11 van het OCMW van Hemiksem wil aankopen.

        Aangepast opmetingsplan van 04/01/2021, opgesteld door landmeterexpert Thibaud Den Hartigh.

        Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16/02/2021 waarin akkoord wordt gegaan met de verkoop van een deel van perceel Sie B nr 38/W/11 (87,80 m²) voor een bedrag van € 24.858,81.

        Mail van notaris Pieter Herman uit Antwerpen met de ontwerpakte van de verkoop.

 

Feiten en context